20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

SPORZĄDZANIE KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (KLASYFIKACJA, OZNAKOWANE, OBOWIĄZKOWA NOTYFIKACJA MIESZANIN)

Kod szkolenia: 1G4820W
Miejsce: Szkolenie online
Data: 01 - 02 grudnia 2020

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, przedsiębiorstwach magazynujących lub transportujących chemikalia oraz we wszystkich przedsiębiorstwach, zaliczanych w ramach rozporządzenia REACH do dalszych użytkowników, a także do pracowników organów nadzoru.

1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie unijne rozporządzenie 2020/878/UE zmieniające po raz kolejny załącznik II do Rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), zobowiązujące do kompilacji nowych kart charakterystyki zgodnie z zawartym w nim układem. Wszystkie karty charakterystyki muszą być dostosowane do wymogów tego rozporządzenia do 31 grudnia 2022 r. Od 1 stycznia 2021 r. pojawiają się także nowe obowiązki wynikające z załącznika VIII do rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP), oraz jego kolejnych zmian, dotyczące notyfikacji i oznakowania mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Poznanie wymagań oraz interpretacji tych przepisów pozwoli usprawnić proces notyfikacji w przypadku aktualizacji kart charakterystyki oraz na czas dostosować oznakowanie produktów! Nieprawidłowe sporządzanie kart charakterystyki lub niewłaściwe oznakowanie grozi sankcjami w wyniku kontroli, prowadzonych np. przez Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska czy Inspekcję Transportu Drogowego lub Służby Celne. Przedstawione na szkoleniu przykłady posłużą pogłębieniu wiedzy i nabyciu nowych umiejętności w zakresie przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych oraz ich weryfikacji i aktualizacji, a także praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji. Przeprowadzona zostanie klasyfikacja przykładowych mieszanin chemicznych wraz z projektem etykiety. Przedstawiony zostanie również obowiązujący sposób notyfikacji kart charakterystyki mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz obowiązki związane z umieszczaniem dodatkowych informacji na ich etykietach.

Przewiduje się rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników. Prosimy o przesłanie przed szkoleniem pytań lub przykładowych kart charakterystyki, które za Państwa zgodą mogą zostać poddane weryfikacji w jego trakcie. Uczestnicy szkolenia otrzymają w wersji elektronicznej szereg informacji pomocnych przy opracowywaniu kart charakterystyki.

Prowadzący:

Główny specjalista ds. Jakości i Ochrony Środowiska, Boruta-Zachem S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami.


Program szkolenia:


I. Wprowadzenie do prawodawstwa wspólnotowego i krajowego związanego z obrotem substancjami i mieszaninami chemicznymi

1. Omówienie podstawowych aktów prawnych związanych z obrotem chemikaliami z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów

2. Legalność substancji chemicznych w obrocie. Rejestracja REACH. Zakazy i ograniczenia w stosowaniu substancji chemicznych

3. Obowiązki związane z kartami charakterystyki lub informacjami o produktach oraz przekazywaniem informacji w łańcuchu dostaw dotyczące producentów, importerów a także dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych

4. Wymagania dotyczące aktualizacji kart charakterystyki. Cechy aktualnej i prawidłowo opracowanej karty charakterystyki, zmiany w kartach charakterystyki po 1 stycznia 2021 r.

5. Wykorzystanie informacji zawartych w kartach charakterystyki z uwagi na uwarunkowania prawne dotyczące narażenia pracownika na substancje i mieszaniny chemiczne (przepisy BHiP, Kodeks pracy). Odpowiednia organizacja stanowiska pracyII. Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych. Zmiany w przepisach rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) - kolejne poprawki związane z postępem technicznym (ATP)

1. Kryteria i klasyfikacja przykładowych substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem CLP:
- właściwości fizyczne,
- zagrożenia dla zdrowia człowieka – klasyfikacja mieszanin na podstawie dostępnych wyników badań, zastosowanie metody obliczeniowej; uwzględnianie specyficznych stężeń granicznych, klasyfikacja z wykorzystaniem zasad pomostowych,
- zagrożenia dla środowiska, zastosowanie metody obliczeniowej do klasyfikacji mieszanin, idea oraz uwzględnienie w obliczeniach współczynnika M.

2. Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji – wykorzystanie załącznika VI do rozporządzenia CLP oraz wykazu klasyfikacji i oznakowania (przypadki zmiany klasyfikacji zharmonizowanej, obowiązek dodatkowego klasyfikowania substancji; wpływ not przypisanych substancjom na zmianę ich klasyfikacji)

3. Zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP:
- informacje wymagane na etykiecie substancji/mieszaniny stwarzającej zagrożenie oraz zasady ich prezentacji,
- zasady i wskazówki prawidłowego doboru zwrotów P,
- informacje uzupełniające zamieszczane na etykiecie,
- dopuszczalne uproszczenia oznakowania substancji/mieszanin chemicznych wprowadzanych do obrotu w małych opakowaniach,
- szczególne wymagania dotyczące opakowań niektórych substancji i mieszanin dostarczanych ogółowi społeczeństwa (zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie).III. Praktyczne podejście do opracowywania rozszerzonych kart charakterystyki

1. Obowiązujący format i struktura karty charakterystyki dla substancji i mieszaniny

2. Podstawowe narzędzia i informacje pomocne przy opracowywaniu kart charakterystyki:
- plan pracy nad opracowaniem karty charakterystyki,
- przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji,
- pozyskiwanie i ocena informacji niezbędnych do wykonania karty charakterystyki.

3. Klasyfikacja i oznakowanie, określanie identyfikatorów dla przykładowej substancji lub mieszaniny, dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności (ogólne, zapobieganie, reagowanie, przechowywanie, usuwanie), zwroty uzupełniające wynikające z różnych uregulowań prawnych

4. Normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe, wartości DNEL i PNEC

5. Przykłady sformułowań oraz proponowany zakres przedstawianych informacji w karcie charakterystyki

6. Scenariusz narażenia (SN) jako cześć raportu bezpieczeństwa chemicznego oraz załącznik do karty charakterystyki:
- obowiązki dalszych użytkowników związane ze SN, przekazywanie informacji,
- sposoby realizacji obowiązku wynikającego z przekazywania informacji w SN,
- omówienie scenariuszy narażenia przykładowych substancji.

7. Błędy i trudności występujące przy sporządzaniu karty charakterystyki; najczęściej występujące zastrzeżenia ze strony organów kontrolujących

8. Rozporządzenie 2017/542/UE wraz z kolejnymi zmianami - załącznik VIII do rozporządzenia CLP:
- wytyczne dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie,
- omówienie okresów przejściowych, notyfikacja w systemie ELDIOM,
- generowanie kodu UFI (Unique Formula Identifier),
-
kod UFI – sposób prezentacji na oznakowaniu,
- format PCN i narzędzia do przekazywania informacji do ECHA,
- system kategoryzacji produktów (EU PCS).

9. Obowiązki związane z rozpowszechnianiem kart charakterystyki lub informacji o produktach – praktyczne wskazówki dotyczące stosowanych formatów i zabezpieczenia rozpowszechnianych dokumentów

10. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników


Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z wykładowcą drogą e-mailową w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

Cena:

1250 zł netto; 1200 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym.
1 i 2 grudnia b.r. - zajęcia w godz. 9:00 – 15:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje