20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

ODWOŁANE, TERMIN DO USTALENIA
GOSPODAROWANIE OPAKOWANIAMI, ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI I POUŻYTKOWYMI W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

Kod szkolenia:
Miejsce: Warszawa
Data: 02 kwietnia 2020

Stoimy u progu zmian przepisów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa tzw. pakietu odpadowego, czyli zmian dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie odpadów. Jedną z kluczowych zmian zawartą w dyrektywie w sprawie odpadów jest zharmonizowanie w Unii Europejskiej zasad odpowiedzialności producentów za odpady powstałe z wprowadzonych przez nich do obrotu produktów, w tym i opakowań. Pierwsze przepisy dostosowujące polskie prawo do zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta dotyczyć będą wprowadzających produkty w opakowaniach. Przepisy te zostaną przyjęte w 2020 roku.

Na szkoleniu zostaną omówione obecnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie opakowań, baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zostaną również przedstawione propozycje nowych regulacji w  zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, dostosowujących te przepisy do pakietu odpadowego.

Prowadzący:

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami


Program szkolenia:


Rejestr o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami


1. Wpis podmiotów na wniosek:
- podmioty podlegające wpisowi na wniosek,
- zakres danych objętych rejestrem,
- wniosek o wpis do rejestru,
- rodzaje załączników do wniosku o wpis do rejestru.

2. Wyłączenie niektórych podmiotów z obowiązku wpisu do rejestru

3. Odmowa wpisu do rejestru

4. Opłata rejestrowa i roczna – wysokość i zasady ich uiszczania

5. Terminy

6. Nadawanie numeru rejestrowego i obowiązek posługiwania się tym numerem

7. Aktualizacja danych w rejestrze

8. Wykreślenie z rejestruPraktyczna realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz planowane zmiany prawa w tym zakresie

1. Zmiany prawa Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów w tym:
- nowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia,
- zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów,
- zmiana przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) – nowe wymagania dla przedsiębiorców.

2. Projekt ustawy wdrażający zmienione przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie opakowań, w tym proponowany sposób wdrożenia do polskiego prawa ROP, w tym:
- nowe opłaty od wprowadzonych opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych,
- nowe zasady rozliczania wprowadzonych opakowań,
- kaucje na opakowania.

3. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych – odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.

4. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki

5. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
- zakres toreb objętych redukcją, w tym nowe rozszerzenie zakresu toreb objętych opłatą od września 2019 r.,
- obowiązkowa opłata recyklingowa,
- wyłączenia,
- przekazanie opłaty do urzędu marszałkowskiego, w tym nowe zasady przekazywania pobranej opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

6. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zasady określania zawartości metali ciężkich w opakowaniach

7. Nowe oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe

8. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania oraz przedsiębiorcy pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych

9. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

10. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań

11. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
- sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
      - samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
      - organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
- wymagane poziomy odzysku i recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- wyliczanie wymaganych poziomów.

12. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

13. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe

14. Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
- zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
- zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
- samodzielne zapewnienie odzysku i recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
- porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
- wymagane poziomy w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- odpowiedzialność za wykonane obowiązki.

15. Możliwość utworzenia porozumienia dobrowolnego w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych

16. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

17. Obowiązek uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu

18. Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia, zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

19. Publiczne kampanie edukacyjne:
- obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
- możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

20. Jednostkowe stawki opłat produktowych

21. Sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejneUstawa o bateriach i akumulatorach, w tym m.in.:

1. Najważniejsze definicje:
- bateria i akumulator,
- podział baterii i akumulatorów na kategorie,
- wprowadzenie do obrotu,
- wprowadzający baterie i akumulatory,
- pośrednik w wykonywaniu obowiązków.

2. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów

3. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków

4. Obowiązki w zakresie edukacji

5. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa

6. Sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejneUstawa września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – stan prawny z wyszczególnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2018 roku

1. Ustawowe definicje, w tym m.in.:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- producent,
- wprowadzenie do obrotu,
- udostępnianie na rynku.

2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2018 roku

3. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel

4. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

5. Poziomy zbierania – propozycja obliczania poziomów od 2021 r.

6. Poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

7. Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego

8. Obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu

9. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

10. Sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejne


Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 2 kwietnia 2020 r., CK Golden Floor (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje