20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

NOWE ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIKICH ZWIERZĄT; ZWALCZANIE ASF I PTASIEJ GRYPY

Kod szkolenia: 8LT2020
Miejsce: Warszawa
Data: 19 lutego 2020

W obliczu zmian cywilizacyjnych oraz rozszerzającej się epidemii choroby ASF, a także ptasiej grypy, przepisy związane ze zwierzętami ulegają nieustannej ewolucji. Ostatnie lata przyniosły zasadnicze zmiany, zwłaszcza w zakresie administrowania gatunkami łownymi. Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie wprowadziła w szczególności nowe reguły tworzenia obwodów łowieckich oraz przekazywania ich, dzierżawę, które uzupełniono zmianą zasad opracowywania planów łowieckich i nieznanym wcześniej instrumentem polegającym na możliwości samodzielnego ustanawiania przez właścicieli gruntu zakazu polowania, co w istotny sposób wpłynęło na sposób prowadzenia gospodarki łowieckiej. Powyższe zmiany, które dodatkowo uzupełniono licznymi nowelizacjami aktów prawnych mających na celu walkę z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) oraz innymi zagrożeniami odzwierzęcymi, w tym tzw. ptasią grypą, w istotny sposób modyfikują dotychczasowe prawa i obowiązki organów administracji.

Niniejsze szkolenie koncentruje się na zagadnieniach związanych z praktycznym stosowaniem nowych regulacji i kierowane jest przede wszystkim do osób odpowiadających za nadzorowanie gospodarki łowieckiej oraz bezpieczeństwo epizootyczne kraju, w szczególności zaś do urzędowych lekarzy weterynarii oraz urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy w swojej pracy na co dzień stykają się z problematyką bioasekuracji oraz właściwego postępowania ze zwierzętami nie tylko dziko żyjącymi.

Prowadzący:

Adwokat specjalizujący się w Prawie łowieckim, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wielokrotny ekspert parlamentarny w zakresie łowiectwa, autor ponad 200 publikacji naukowych z tego zakresu.


Program szkolenia:


Zasady gospodarowania zwierzętami dziko żyjącymi       

1. Funkcjonowanie obwodów łowieckich w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego

2. Zasady tworzenia obwodów łowieckich według nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

3. Następstwa wyłączenia terenu z obwodu łowieckiego

4. Konsekwencje ustanowienia przez właściciela gruntu zakazu wykonywania polowania

5. Prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie objętym restrykcjami w związku z chorobami zakaźnymi zwierząt, w tym ASF lub ptasią grypą

6. Prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie rybackiego obrębu hodowlanego

7. Znowelizowana metodyka postępowania w sprawie zatwierdzania rocznych planów łowieckich

8. Metodyka postępowania w sprawach odstrzału redukcyjnego zwierzyny

9. Metodyka postępowania w sprawach odstrzału zastępczego zwierzyny

10. Metodyka postępowania w sprawach odstrzału sanitarnego zwierzyny

11. Przestępstwa i wykroczenia łowieckie

12. Ekwiwalent za zwierzynę bezprawnie pozyskaną

13. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzątZabijanie zwierząt w świetle ustaw szczególnych (ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt)

1. Dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie przyrody

2. Zasady postępowania przy wydawaniu decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody

3. Dokumentowanie wykonania decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody

4. Nowe instrumenty prawne do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności ASF i ptasiej grypy

5. Odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich) w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

6. Dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie zwierząt

7. Warunki dokonania uśmiercenia humanitarnego

8. Podmioty uprawnione do stwierdzenia zasadności i dokonania uśmiercenia humanitarnego

9. Sposoby wykonania uśmiercenia humanitarnego

10. Dokumentowanie wykonania uśmiercenia humanitarnego

11. Różnice pomiędzy uśmierceniem humanitarnym a polowaniem

12. Skutki dokonania odstrzału humanitarnego

13. Usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt


Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 19 lutego 2020 r., CK Golden Floor (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje