20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH W ŚWIETLE ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW PRAWNYCH

Kod szkolenia: 13LS689
Miejsce: Warszawa
Data: 19 listopada 2019

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, gmin, Lasów Państwowych, a także do inwestorów.

W ramach szkolenia zostaną poruszone najnowsze wskazania dotyczące wyłączeń gruntów z produkcji, zmiany lasu na użytek rolny, postępowań środowiskowych, a także rekultywacji i zagospodarowania gruntów. Odniesienie znajdzie również prowadzenie postępowań egzekucyjnych w kontekście ochrony gruntów rolnych i leśnych. Szkolenie będzie miało charakter ściśle praktyczny i będzie oparte na analizie konkretnych przypadków.

Forma szkolenia: konwersatorium z elementami wykładu, rozwiązywanie studiów przypadków wraz z analizą orzecznictwa, duży nacisk na poprawność stosowania prawa.

Zachęcamy do zgłaszania pytań lub sugestii zagadnień jakie Państwa zdaniem powinny być poruszone na szkoleniu na nasz adres: szkolenia@lcds.pl

Prowadzący:

Radca prawny, ekspert w zakresie prawa rolnego i leśnego; posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Gospodarki Ziemią, w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Leśnictwa oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.


Program szkolenia:


1. Zagadnienia wprowadzające:
- prawne uwarunkowania ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- przegląd najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego,
- propozycje zmiany istniejących rozwiązań.

2. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej:
- stałe a czasowe wyłączanie gruntów z produkcji – studium przypadków,
- wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji – konstrukcja decyzji, odnoszenie się do „faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji”,
- wyłączenie gruntu z produkcji a pozwolenie na budowę,
- prawa i obowiązki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji,
- naliczanie należności i opłat przy wyłączeniu gruntów z produkcji,
- odpowiedzi na inne pytania.

3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych a realizacja inwestycji:
- relacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- zabudowa zagrodowa a ochrona gruntów rolnych,
- ochrona gruntów rolnych w przypadkach realizacji inwestycji polegających na zgłoszeniu,
- procedura związana z uzyskiwaniem dotacji z funduszu na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminach,
- podziały gruntów rolnych i leśnych,
- ochrona gruntów leśnych a podejmowanie działań niezwiązanych z gospodarką leśną,
- odpowiedzi na inne pytania.

4. Zmiana lasu na użytek rolny a realizacja działań związanych z ochroną środowiska:
- istota zmiany lasu na użytek rolny,
- szczególnie uzasadnione potrzeby właścicieli lasów,
- wpływ istniejących innych instrumentów prawa (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji wydawanych w innych postępowaniach) na zmianę lasu na użytek rolny,
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- katalogowanie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
- odpowiedzi na inne pytania.

5. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów:
- powstanie obowiązku rekultywacji gruntów – uwarunkowania podmiotowe i przedmiotowe,
- formułowanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania,
- finansowanie rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
- odpowiedzi na inne pytania.

6. Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 19 listopada 2019 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje