20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO ZMIANACH W LATACH 2017 - 2019

Kod szkolenia: 12LS679
Miejsce: Warszawa
Data: 19 listopada 2019

Prowadzący:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; były wieloletni naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, biegły w zakresie postępowania wodnoprawnego; doświadczony trener.


Program szkolenia:


1. Dane ogólne:
- podstawowe definicje ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawa ooś),
- kwalifikowanie przedsięwzięć w świetle rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- kryteria decydujące o kwalifikacji przedsięwzięcia do mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
- budowa nowych urządzeń/instalacji a ich rozbudowa, przebudowa, montaż.

2. Istotne zagadnienia związane z nowelizacją ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r. z punktu widzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
- nowe kompetencje organów właściwych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- stwierdzenie obowiązku lub nieprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- zawieszenie i umorzenie postępowania, wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniające zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r. oraz Kodeks postępowania administracyjnego (kpa).

3. Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych

4. Organy opiniujące i uzgadniające

5. Zmiany dotyczące procedury opiniowania/uzgadniania

6. Wymogi ustawowe wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zmianą ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019

7. Strony postępowania z uwzględnieniem przepisów kpa oraz zmian wynikających z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.

8. Kryteria przy stwierdzaniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; procedura oceny oddziaływania na środowisko

9. Wymogi w zakresie zawartości karty informacyjnej i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

10. Ocena ponowna

11. Analiza porealizacyjna

12. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

13. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

14. Egzekucja administracyjna warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

15. Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 19 listopada 2019 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje