20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE MAGAZYNOWANIA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH

Kod szkolenia: 11LS669
Miejsce: Warszawa
Data: 20 listopada 2019

Magazynowanie chemikaliów jest jednym z podstawowych etapów w łańcuchu dostaw, związanych z produkcją i dystrybucją produktów chemicznych. Zagadnienie jest o tyle ważne, iż mamy tu do czynienia z procesem, w którym należy uwzględnić szereg czynników - poczynając od zagrożeń dla środowiska czy zdrowia człowieka, a kończąc na doborze właściwych warunków magazynowania, gwarantujących trwałość przechowywanych produktów. Proces obrotu jak i magazynowania substancji chemicznych obwarowany jest wieloma uregulowaniami prawnymi, określającymi różne jego aspekty. Pozyskanie niezbędnej wiedzy z tego zakresu pozwoli na planowanie i realizowanie gospodarki magazynowej w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.

W trakcie szkolenia uczestnicy zaznajomią się z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie obrotu chemikaliami (rozporządzenia europejskie REACH, CLP, Ustawa o substancjach chemicznych, inne ustawy i rozporządzenia obowiązujące w tym zakresie), ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących procesu magazynowania chemikaliów. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat źródeł informacji o zagrożeniach, a także umiejętność wykorzystania informacji zawartych w kartach charakterystyki oraz identyfikacji zagrożeń na podstawie informacji znajdujących się na opakowaniach produktów chemicznych. Omówione zostaną wymagania dotyczące organizacji i wyposażenia magazynu, sposobu magazynowania, pakowania i oznakowania produktów chemicznych, a także wymagania niezbędne dla zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, tak aby ryzyko związane z narażeniem na produkty chemiczne było kontrolowane. Zaplanowane ćwiczenia pomogą w nabyciu i utrwaleniu umiejętności praktycznego zastosowanie przepisów.

Prowadzący:

Główny specjalista ds. Jakości i Ochrony Środowiska, Boruta-Zachem S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami.


Program szkolenia:


1. Wymagania dotyczące obrotu substancjami chemicznymi: legalność substancji chemicznej w obrocie - rozporządzenie 1907/2006/WE (REACH)

2. Identyfikacja zagrożeń - klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie chemikaliów - rozporządzenie 1272/2008/WE (CLP)

3. Przekazywanie informacji o zagrożeniach: Karta charakterystyki - załącznik II do rozporządzenia REACH

Ćwiczenie: przegląd przykładowej karty charakterystyki, omówienie kluczowych informacji pod kątem wymagań związanych z bezpieczeństwem magazynowania (warunki magazynowania, środki kontroli ryzyka, wymagania prawne i ograniczenia).

4. Porównanie systemów klasyfikacji, rozporządzenie CLP a klasyfikacja towarów niebezpiecznych według przepisów transportowych

Ćwiczenie: omówienie oznakowania opakowania zewnętrznego przykładowej jednostki transportowej.

5. Analogie w procesach transportu i magazynowania. Klasyfikacja zagrożeń w procesie magazynowania na podstawie wytycznych branżowych - klasyfikacja produktów do poszczególnych klas magazynowych zgodnie z normą niemiecką TRGS 510 „Lagerklasse VCI" i jej praktyczne wykorzystanie

6. Przegląd dyrektyw europejskich oraz ustaw i rozporządzeń krajowych dotyczących pracy z chemikaliami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki magazynowej

7. Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 20 listopada 2019 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje