20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OPŁATY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Kod szkolenia: 1ST120
Miejsce: Warszawa
Data: 06 marca 2020

Celem szkolenia jest wyjaśnienie obowiązków sprawozdawczych i opłatowych oraz omówienie i przedstawienie na przykładach prawidłowych sposobów wypełniania wykazów na temat opłat za korzystanie ze środowiska, w tym na podstawie informacji zawartych w raporcie wprowadzonym do Krajowej bazy (KOBIZE) za 2019 rok, a rozliczanych w roku 2020, zgodnie z art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W trakcie szkolenia omówione zostaną najczęściej występujące rodzaje korzystania ze środowiska, poznają Państwo podstawy prawne i merytoryczne ustalania opłat za korzystanie ze środowiska, w tym opłat dotyczących emisji pochodzącej z urządzeń klimatyzacyjnych oraz spawania
i malowania. Przedstawione zostaną nowe regulacje prawne dotyczące opłat w zakresie emisji substancji do powietrza, wynikające z art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przyporządkowania listy substancji raportowanych do Krajowej bazy w stosunku do wykazu opłatowego, a także nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania sprawozdań, poprzez konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, jakie obowiązują od stycznia 2020 roku.

Prowadzący przedstawi praktyczne przykłady naliczania opłat, a także prawidłowe wypełnianie obowiązujących wzorów formularzy z wykorzystaniem dostępnych metod obliczeniowych.

Materiały szkoleniowe zawierają zbiór przepisów prawnych i zasad, stanowiących podstawę do naliczania opłat środowiskowych, opłaty produktowej oraz zestaw zadań (wraz z rozwiązaniami) umożliwiających samodzielne naliczanie opłat.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli na należyte przygotowanie się do ewentualnej kontroli w zakładzie, a tym samym na uniknięcie sankcji finansowych.

 

 

Prowadzący:

Kierownik Referatu ds. opłat i środowiskowych baz danych w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego


Program szkolenia:

1. Przygotowanie wykazu opłatowego na podstawie danych i informacji wprowadzanych do Krajowej bazy:
- powiązanie listy substancji raportowanych do Krajowej bazy z listą gazów lub pyłów w wykazie opłatowym,
- wykorzystanie danych wprowadzanych do raportu do Krajowej bazy,
- emisja z eksploatacji instalacji,
- emisja z procesów prowadzonych poza instalacją,
- emisja z eksploatacji urządzeń,
- uzupełnianie wykazu opłatowego o wyliczenie opłaty podwyższonej,
- uzupełnianie wykazu opłatowego na temat handlu emisjami,
- generowanie wykazu w formie edytowalnej.

2. System opłat za korzystanie ze środowiska – podstawy prawne i ogólne zasady:
- podmioty zobowiązane do uiszczania opłat,
- terminy wnoszenia opłat,
- rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości,
- obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat od 2020 roku,
- sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty,
- zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów,
- decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia,
- rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia,
- przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację.

3. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom:
- źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie – praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
- sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia:
      - stawki opłat dla ryczałtu,
      - wskaźniki KOBIZE,
      - dane literaturowe,
      - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
- metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia na podstawie:
      - przeprowadzanych pomiarów emisji,
      - danych dostępnych z pozwolenia,
      - wskaźników ministerialnych,
      - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy,
- rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania,
- rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacją:
      - prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych,
      - rozliczanie emisji z procesów spawania – dostępne metodyki wyliczania opłat w tym przykłady wskaźników literaturowych,
- źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania – praktyczne przykłady wyliczania opłaty na podstawie metod wskaźnikowych, pomiarowych, danych literaturowych przedstawione na wzorach formularzy.

4. Opłaty za składowanie odpadów:
- opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
- obowiązek posiadania stosownego zezwolenia,
- opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
- współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów,
- przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

5. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) – Rejestr:
- podmioty zobowiązane do uzyskania numeru rejestrowego,
- zwolnienie z obowiązku uzyskania wpisu,
- nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji,
- opłaty za wpis do rejestru: opłata roczna i rejestrowa,
- formularz rejestrowy i aktualizacyjny oraz wniosek o wykreślenie - prawidłowy sposób wypełnienia poprzez bazę BDO,
- generowanie karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu przez system BDO,
- posługiwanie się numerem rejestrowym na dokumentach,
- sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami po uruchomieniu BDO,
- sankcje i kary za brak numeru rejestrowego.

6. Zbiorcze zestawienie o wytwarzanych odpadach - zasady ogólne, podstawowe definicje:
- obowiązek prowadzenia ewidencji – kogo dotyczy,
- wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów,
- sankcje i kary za niezłożenie zbiorczego zestawienia danych o wytwarzanych opadach,
- terminy przesyłania sprawozdań.

7. Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:
- obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach,
- zwolnienie z obowiązku odzysku i recyklingu dla wprowadzających poniżej 1 tony opakowań – pomoc de minimis,
- obliczanie opłaty produktowej – aktualne stawki opłatowe i poziomy odzysku i recyklingu,
- przykłady opakowań,
- obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych,
- terminy składania sprawozdań,
- sankcje i kary.

8. Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie sprawozdawczości

9. Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 6 marca 2020 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje