20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

ZASADY REALIZACJI OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN PRZEPISÓW, W TYM NOWELIZACJI Z LIPCA 2019 R. WARSZTATY

Kod szkolenia: 7P589
Miejsce: Zakopane
Data: 15 - 18 października 2019

Zapraszamy Państwa na szkolenie warsztatowe, podczas którego w sposób praktyczny zostaną przedstawione najważniejsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami, wynikające z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o odpadach, oraz wprowadzone przez ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (w tym dotyczące doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania rejestru BDO, sprawozdawczości i ewidencji odpadowej) i ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Na szkoleniu omówione będą także zagadnienia dotyczące kontroli w przedsiębiorstwie, w tym nowe uprawnienia kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zaplanowane ćwiczenia posłużą nabyciu i utrwaleniu umiejętności praktycznego zastosowanie przepisów.

Szkolenie adresujemy do specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, pracowników administracji, zbierających odpady oraz do innych zainteresowanych.

Prowadzący:

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Posiada bogate doświadczenie dotyczące zarówno przeprowadzania kontroli instalacji, weryfikowania sprawozdań i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.


Program szkolenia:


1. Podstawowe obowiązki posiadaczy odpadów po zmianach przepisów w zakresie gospodarki odpadami, wprowadzonych w 2018 roku oraz w lipcu 2019 r.

2. Prawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów uwzględniające odpady powstające w instalacji i poza instalacją – ćwiczenia:
- karta ewidencji odpadów,
- karta przekazania odpadów,
- karta ewidencji odpadów metalowych (zasady stosowania),
- karta osadów ściekowych - kiedy powinna być prowadzona,
- nowe wymogi prowadzenia ewidencji od 2020 r.

3. Uzyskiwanie produktu ubocznego wg nowych zasad:
- dla jakich materiałów nie ma konieczności uzyskiwania decyzji zatwierdzającej produkt uboczny po zmianie przepisów,
- najczęściej występujące błędy we wniosku - omówienie na przykładzie,
- kontrola WIOŚ - jej zakres i skutki,
- odrębne magazynowanie produktu i odpadu,
- potwierdzenie statusu produktu w drodze decyzji,
- decyzja odmowna i warunki skutecznego odwołania,
- rodzaje dokumentów potwierdzających iż substancja lub materiał posiada cechy produktu,
- najczęściej występujące braki w ekspertyzach i opracowaniach – przykłady.

4. Nowe obowiązki zbierających i przetwarzających odpady wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach:
- zmiana zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów:
      - niezbędne informacje we wniosku – dyskusja,
      - kontrola WIOŚ i opinia pozytywna lub negatywna,
      - kontrola komendanta straży pożarnej,
      - kiedy organ może wydać decyzję odmowną,
      - niezbędny termin do dokonania zmiany zezwolenia,
      - sposób określania pojemności magazynowej odpadów – ćwiczenia,
      - wyliczanie ilości odpadów  magazynowanych jednorazowo oraz w ciągu roku a kwota zabezpieczenia roszczeń – ćwiczenia,
      - wpływ ilości magazynowania odpadów na kwotę zabezpieczenia roszczeń,
      - ekspertyza przeciwpożarowa.
- przygotowywanie wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów na podstawie znowelizowanego prawa – ćwiczenia,
- analiza obowiązków nałożonych w zezwoleniu na przykładach decyzji przedstawionych przez uczestników szkolenia,
- zasady lokalizowania monitoringu wizyjnego.

5. Zmiana terminu dostosowania zezwolenia na zbieranie i zezwolenia na przetwarzanie odpadów po zmianie przepisów

6. Odpady palne i niepalne – ćwiczenia (klasyfikacja przez uczestników szkolenia); nowe terminy magazynowania odpadów palnych i odpadów niepalnych

7. Wypełnianie wymogów dotyczących urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową

8. Kiedy można zmienić wydajność instalacji - niezbędne przesłanki

9. Baza gospodarki odpadami BDO - konsekwencje braku wpisu do rejestru:
- weryfikacja danych wprowadzanych do rejestru,
- sankcje finansowe,
- konsekwencje dla prowadzonej działalności,
- kiedy należy dokonać wpisu przy rozpoczynaniu działalności,
- opłata rejestrowa i opłata roczna.

10. Kontrole inspekcji ochrony środowiska po zmianie zasad funkcjonowania WIOŚ:
- kiedy kontrola może odbyć się bez zawiadomienia
- zmiana czasu pracy inspekcji,
- zmiana zakresu kontroli WIOŚ.

11. Kompetencje kontrolne, innych organów kontroli wynikające ze zmian prawnych:
- zakres kontroli Marszałka Województwa,
- kontrole Wód Polskich,
- tematy kontroli starosty,
- co może kontrolować wójt, burmistrz, prezydent.

12. Prowadzenie składowiska odpadów:
- faza eksploatacyjna:
      - zasady przyjmowania odpadów  w fazie eksploatacyjnej,
      - warunki przyjmowania odpadów do unieszkodliwienia,
      - rodzaje odpadów przeznaczone  do odzysku, w tym w trakcie rekultywacji,
      - kiedy możliwe jest unieszkodliwianie odpadów obojętnych,
- faza poeksploatacyjna:
      - zakres działań.

13. Opłaty za składowanie lub magazynowanie odpadów – wyliczanie:
- magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,
- składowanie odpadów bez instrukcji prowadzenia składowiska,
- magazynowanie odpadów z przekroczeniem terminu magazynowania.

14. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1990 zł netto; 1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona).

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 16 października o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 18 października o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje