20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

NAJNOWSZE PROCEDURY PRAWNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH PRYWATNYCH

Kod szkolenia: 2W539
Miejsce: Warszawa
Data: 18 września 2019

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych, Lasów Państwowych, leśnych wspólnot gruntowych oraz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących gospodarkę leśną.

W ramach szkolenia zostaną poruszone wskazania dotyczące gospodarki leśnej, wynikające z najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego oraz z oczekiwanych zmian prawnych. Nastąpi także omówienie trybu postępowania w sferze ochrony, planowania i nadzoru oraz poprawności stosowania przepisów procedury administracyjnej przy realizacji spraw z zakresu leśnictwa. Będą wyjaśniane trudne kwestie związane ze stosowaniem różnych przepisów materialnych towarzyszących problematyce gospodarki leśnej. Tematyka szkolenia będzie miała charakter ściśle praktyczny i będzie oparta na analizie konkretnych przypadków.

Prowadzący:

Radca prawny, ekspert w zakresie prawa rolnego i leśnego; posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Gospodarki Ziemią, w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Leśnictwa oraz w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.


Program szkolenia:


1. Zagadnienia wprowadzające:
- założenia gospodarki leśnej w świetle polskich i unijnych regulacji prawnych,
- identyfikacja obszarów problemowych w zakresie leśnictwa,
- ostatnie zmiany prawne dotyczące leśnictwa,
- najnowsze wskazania prawne wynikające z orzecznictwa sądowego.

2. Uwarunkowania planistyczne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej:
- założenia gospodarki leśnej,
- zmiany ewidencji gruntów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uproszczonych planów urządzania lasu,
- wskazania planistyczne przy prowadzeniu gospodarki leśnej, w tym uwarunkowania inwestycyjne ,
- sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
- zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w lasach,
- wskazania wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych,
- stosowanie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- odpowiedzi na pytania uczestników.

3. Aspekty nadzorcze w gospodarce leśnej:
- stosowanie instrumentów nadzorczych,
- postępowanie dowodowe oraz wydawanie decyzji administracyjnych w leśnictwie,
- przygotowywanie innych pism związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną, w tym m. in. protokołów oględzin i ekspertyz, a także wniosków dotyczących pozyskania drewna oraz zmiany lasu na użytek rolny,
- korzystanie z tzw. przypadków losowych – okoliczności i możliwości,
- kwestie dotyczące cechowania drewna,
- odpowiedzi na pytania uczestników.

4. Wpływ innych przepisów materialnych na prowadzenie gospodarki leśnej - aspekty podmiotowe:
- ochrona danych osobowych w leśnictwie,
- założenia i zasady uiszczania opłat skarbowych,
- odpowiedzi na pytania uczestników.

5. Uwarunkowania innych przepisów materialnych przy prowadzeniu gospodarki leśnej - aspekty przedmiotowe:
- założenia wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
- aspekty dotyczące ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- odniesienia do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- odpowiedzi na pytania uczestników.

6. Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 18 września 2019 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje