20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

GOSPODARKA ODPADAMI (W TYM ODPADAMI POUŻYTKOWYMI): NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE ORAZ PLANOWANE ZMIANY

Kod szkolenia: 3P469
Miejsce: Zakopane
Data: 01 - 04 października 2019

Regulacje prawne dotyczące odpadów ulegają ciągłym zmianom. Wprowadzona ostatnio nowelizacja ustawy o odpadach, w tym obowiązujący od 2018 roku tzw. pakiet odpadowy, spowodowały istotne zmiany w obrębie gospodarowania odpadami.

Przygotowywane są kolejne modyfikacje przepisów, dotyczące m.in. magazynowania odpadów, prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości (BDO), oraz odpadów poużytkowych (w tym w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych - wdrażające do polskiego prawa zmienione przepisy UE w ramach projektu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, a także dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta). Już wprowadzone oraz planowane kolejne zmiany, powodują konieczność ciągłego dostosowywania funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów gospodarki odpadami do nowych uwarunkowań prawnych.

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej obowiązujących regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami (z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian) oraz przedstawienie stosowania tych regulacji w praktyce.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych i pracowników administracji, którzy zajmują się gospodarką odpadami, wytwórców odpadów i gospodarujących odpadami, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany w miarę postępu prac nad nowymi aktami prawnymi.

Prowadzący:

Eksperci w zakresie gospodarki odpadami


Program szkolenia:


Gospodarka odpadami - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość, a także najnowsze zmiany w tym zakresie

1. Szczegółowe omówienie ustawy z lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, w tym m.in.:
- skrócenie okresu magazynowania odpadów do roku,
- ograniczenie ilości odpadów możliwych do magazynowania oraz wprowadzenie obowiązku monitoringu wizyjnego miejsc ich magazynowania,
- przyznanie dodatkowych możliwości wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska w zakresie wstrzymania działalności posiadacza odpadów oraz uprzedniej kontroli miejsc magazynowania odpadów przed wydaniem decyzji w zakresie gospodarki odpadami,
- ograniczenie kompetencji starosty w zakresie wydawania decyzji na rzecz marszałka województwa,
- wprowadzanie obowiązku opiniowania wniosku o wydanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
- wprowadzenie szeregu przepisów antypożarowych oraz szerokiego udziału w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami Państwowej Straży Pożarnej,
- wprowadzenie, w przypadku niektórych odpadów, obowiązku wykazania się szczególnym tytułem prawnym do miejsca gospodarowania odpadami,
- dodanie nowych wymagań do decyzji z zakresu gospodarki odpadami w zakresie określenia ilości magazynowanych odpadów w danym momencie oraz rocznie,
- wprowadzenie generalnego obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami poprzez określenie proponowanej formy i wysokości tego zabezpieczenia,
- wprowadzenie zakazu wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami; podmioty, których to dotyczy,
- zaostrzenie administracyjnych kar pieniężnych za niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
- wprowadzenie obowiązku dostosowania wszystkich decyzji w zakresie gospodarki odpadami w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

2. Omówienie zmian zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (RM-10-70-19, UD 332)

3. Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2422), również z uwzględnieniem zmian, zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3412), w zakresie:
- zmiany zasad prowadzenia ewidencji odpadów, m.in. likwidacja zbiorczej karty przekazania odpadów, wprowadzenie karty przekazania odpadów komunalnych oraz konieczności podawania dodatkowych danych do ewidencji odpadów,
- określenie zasad sprawozdawczości odpadowej za rok 2019 r. i lata następne,
- omówienie zasad działania Bazy Danych o Odpadach, wraz z Rejestrem wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami,
- nowe funkcje Bazy Danych o Odpadach w zakresie kontroli obiegu odpadów.

4. Zmiany w dyrektywach dotyczących odpadów - Circular Economy Package; przedstawienie najważniejszych kierunków zmian w gospodarce odpadami.

5. Produkty uboczne – kiedy pozostałości z procesu produkcyjnego nie są odpadami; nowe zasady uznawania pozostałości z procesu produkcyjnego za produkt uboczny w związku z likwidacją milczącej zgody

6. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem.

7. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:
- podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
- zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady.

8. Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz hierarchia sposobów postępowania z odpadami.

9. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:
- konsekwencje uchylenia decyzji administracyjnych na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
- ostateczna likwidacja zezwolenia na transport odpadów i zastąpienie go wpisem do Rejestru,
- podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
- organy właściwe do wydania decyzji i opiniujące wydanie decyzji,
- wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
- wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zmiany przepisów w tym zakresie,
- możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
- cofnięcie i ograniczenia decyzji,
- zabezpieczenie finansowe,
- uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
- zabezpieczenie roszczeń.

10. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady

11. Transport odpadów po zmianach; nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

12. Możliwość przekazywania wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby

13. Wybrane obowiązki dotyczące postępowania z niektórymi odpadami u posiadaczy odpadów

14. Zasady ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej w 2019 i 2020 r.

15. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z wykładowcąRejestr o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

1. Zakres podmiotów objętych rejestrem

2. Wpis podmiotów z urzędu:
- podmioty wpisywane z urzędu,
- zakres danych objętych rejestrem,
- zasady dokonywania wpisu z urzędu.

3. Wpis podmiotów na wniosek:
- podmioty podlegające wpisowi na wniosek,
- zakres danych objętych rejestrem,
- wniosek o wpis do rejestru,
- rodzaje załączników do wniosku o wpis do rejestru.

4. Wyłączenie niektórych podmiotów z obowiązku wpisu do rejestru

5. Odmowa wpisu do rejestru

6. Opłata rejestrowa i roczna – wysokość i zasady ich uiszczania

7. Terminy

8. Zwolnienie z opłaty rejestrowej i rocznej

9. Nadawanie numeru rejestrowego i obowiązek posługiwania się tym numerem

10. Aktualizacja danych w rejestrze

11. Wykreślenie z rejestruPraktyczna realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz planowane zmiany prawa w tym zakresie

1. Zmiany prawa Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów w tym:
- nowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia,
- zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów,
- zmiana przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) – nowe wymagania dla przedsiębiorców.

2. Projekt ustawy wdrażający zmienione przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie opakowań, w tym proponowany sposób wdrożenia do polskiego prawa ROP,

3. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych –odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.

4. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki

5. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w tym m.in.:
- zakres toreb objętych redukcją, w tym nowe rozszerzenie zakresu toreb objętych opłatą od września 2019 r.
- obowiązkowa opłata recyklingowa
- wyłączenia,
- przekazanie opłaty do urzędu marszałkowskiego, w tym nowe zasady przekazywania pobranej opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

6. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zasady określania zawartości metali ciężkich w opakowaniach

7. Nowe oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe

8. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania oraz przedsiębiorcy pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych

9. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

10. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu, bilansowanie wprowadzanych i wywożonych z kraju opakowań

11. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
- sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
      - samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
      - organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
- wymagane poziomy odzysku i recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- wyliczanie wymaganych poziomów.

12. Działanie organizacji odzysku opakowań, w tym rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

13. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe

14. Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
- zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
- zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
- samodzielne zapewnienie odzysku i recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
- porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
- wymagane poziomy w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- odpowiedzialność za wykonane obowiązki.

15. Możliwość utworzenia porozumienia dobrowolnego w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych

16. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

17. Obowiązek uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu

18. Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia, zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

19. Publiczne kampanie edukacyjne:
- obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
- możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

20. Jednostkowe stawki opłat produktowych

21. Wzór sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejne

22. Obowiązki organów administracji publicznejUstawa o bateriach i akumulatorach, w tym m.in.:

1. Najważniejsze definicje:
- bateria i akumulator,
- podział baterii i akumulatorów na kategorie,
- wprowadzenie do obrotu,
- wprowadzający baterie i akumulatory,
- pośrednik w wykonywaniu obowiązków.

2. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów

3. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków

4. Obowiązki w zakresie edukacji

5. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa

6. Sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejneUstawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – stan prawny z wyszczególnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

1. Ustawowe definicje, w tym m.in.:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- producent,
- wprowadzenie do obrotu,
- udostępnianie na rynku. 

2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

3. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel

4. Rozliczanie obowiązków od 1 stycznia 2018 roku – nowa definicja sprzętu oraz podział na nowe grupy sprzętu

5. Uzyskanie zwolnienia z przepisów ustawy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu – kiedy i jak

6. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

7. Poziomy zbierania – rozszerzenie listy produktów objętych wymaganym poziomem, okresy przejściowe i poziomy docelowe

8. Objęcie obowiązkami sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych

9. Poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

10. Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego

11. Obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu

12. Zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części z takich zużytych urządzeń przez podmioty inne niż prowadzący zakłady przetwarzania

13. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

14. Sprawozdawczość obowiązująca za rok 2019 i lata kolejne


Konsultacje,  dyskusja

Cena:

1990 zł netto; 1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 2 października o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 4 października o godz. 12:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje