20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

NOWE ZADANIA DZIERŻAWCÓW OBWODÓW ŁOWIECKICH ORAZ ORGANÓW ADMINISTRACJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIKICH ZWIERZĄT

Kod szkolenia: 2P459
Miejsce: Zakopane
Data: 01 - 04 października 2019

W obliczu zmian cywilizacyjnych oraz rozszerzającej się epidemii choroby ASF przepisy związane ze zwierzętami ulegają nieustannej ewolucji. Miniony rok przyniósł zasadnicze zmiany, zwłaszcza w zakresie administrowania gatunkami łownymi. Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie, która zasadniczo zmodyfikowała strukturę Polskiego Związku Łowieckiego, pociągnęła konieczność uchwalenia nowego statutu Zrzeszenia, który przyniósł rewolucyjne zmiany zasady funkcjonowania całej organizacji. Ustawowe modyfikacje zasad sporządzania rocznych planów łowieckich oraz wprowadzenie zupełnie odmiennych reguł postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich, nałożyły na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich nieznane wcześniej obowiązki, które dodatkowo uzupełniono poprzez liczne nowelizacje aktów prawnych mających na celu walkę z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). Kolejne wyzwania pojawiły się wraz z wprowadzeniem do systemu nieznanych wcześniej instrumentów dotyczących tworzenia obwodów łowieckich oraz ustanawianiem przez właścicieli gruntu zakazu polowania, które modyfikują prawa i obowiązki myśliwych oraz organów administracji.

Niniejsze szkolenie, które koncentruje się na zagadnieniach związanych z praktycznym stosowaniem nowych regulacji, kierowane jest przede wszystkim do osób odpowiadających za prowadzenie lub nadzorowanie gospodarki łowieckiej, w szczególności zaś do myśliwych piastujących funkcje w kołach łowieckich oraz w PZŁ, na których nowy statut Zrzeszenia nakłada obowiązek podnoszenia wiedzy, czego realizacja ma stanowić jeden z podstawowych elementów oceny koła łowieckiego w postępowaniach o wydzierżawienie obwodów łowieckich, jakie będą miały miejsce w 2020 r. Szkolenie kierowane jest także do urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy w swojej pracy na co dzień stykają się z problematyką bioasekuracji oraz właściwego postępowania ze zwierzętami nie tylko dziko żyjącymi.

Prowadzący:

Adwokat specjalizujący się w Prawie łowieckim, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wielokrotny ekspert parlamentarny w zakresie łowiectwa, autor ponad 200 publikacji naukowych z tego zakresu.


Program szkolenia:


1. Zasady gospodarki łowieckiej w Polsce:
- modele organizacyjne łowiectwa w Polsce i na świecie,
- struktura i zasady funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich według nowego Statutu PZŁ,
- funkcjonowanie obwodów łowieckich w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego,
- zasady tworzenia obwodów łowieckich według ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie z 1.04.2018 r.
- następstwa wyłączenia terenu z obwodu łowieckiego,
- konsekwencje ustanowienia przez właściciela gruntu zakazu wykonywania polowania,
- zasady postępowania w sprawie przydziału obwodu łowieckiego;
- prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie objętym restrykcjami w związku z ASF,
- prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie rybackiego obrębu hodowlanego
- znowelizowana metodyka postępowania w sprawie zatwierdzania rocznych planów łowieckich,
- metodyki postępowania w sprawach: odstrzału redukcyjnego zwierzy, odstrzału zastępczego zwierzyny, odstrzału sanitarnego zwierzyny,
- uprawnienia Państwowej Straży Łowieckiej oraz strażników łowieckich,
- przestępstwa i wykroczenia łowieckie,
- ekwiwalent za zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta:
- zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta,
- zakres odpowiedzialności dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego za szkody łowieckie,
- pojęcie szkód łowieckich i jego wyłączenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
- procedura postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich w świetle nowelizacji ustawy Prawo łowieckie z 2018 r.,
- metodyka postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich w świetle Rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 776),
- współdziałanie poszkodowanego jako warunek otrzymania odszkodowania za szkody łowieckie,
- przykłady utraty prawa do odszkodowania za szkody łowieckie w najnowszym orzecznictwie,
- przypadki przejęcia przez Skarb Państwa odpowiedzialności za szkody łowieckie,
- zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez gatunki chronione,
- metodyka postępowania przy dochodzeniu odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki chronione,
- dochodzenie odszkodowań za szkody komunikacyjne wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

3. Zabijanie zwierząt w świetle ustaw szczególnych (ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt):
- dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie przyrody,
- zasady postępowania przy wydawaniu decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody,
- dokumentowanie wykonania decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody,
- instrumenty prawne do walki z ASF w świetle ustawy z 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich) w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie zwierząt,
- warunki dokonania uśmiercenia humanitarnego,
- podmioty uprawnione do stwierdzenia zasadności i dokonania uśmiercenia humanitarnego,
- sposoby wykonania uśmiercenia humanitarnego,
- dokumentowanie wykonania uśmiercenia humanitarnego,
- różnice pomiędzy uśmierceniem humanitarnym a polowaniem,
- skutki dokonania odstrzału humanitarnego,
- usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt.

4. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1950 zł netto; 1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 2 października o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 17 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 4 października o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje