20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Uwaga! Ostatnie wolne miejsca
POZWOLENIA WODNOPRAWNE: WARSZTATY SPORZĄDZANIA OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

Kod szkolenia: 5LS439
Miejsce: Zakopane
Data: 26 - 29 listopada 2019

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, do firm konsultingowych przygotowujących wnioski o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (w tym wykonujących operaty wodnoprawne, będące podstawą do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne), do pracowników urzędów opiniujących wnioski i wydających pozwolenia, do wszystkich zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami ochrony wód.

Tematyka szkolenia koncentruje się na sporządzaniu operatów wodnoprawnych. Na wstępie, który przygotowuje do warsztatów, uczestnicy poznają aktualne przepisy Prawa wodnego, w szczególności mające zastosowanie przy ubieganiu się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z uwzględnieniem zmian, wynikających z nowelizacji Prawa wodnego.

W drugiej - warsztatowej części szkolenia uczestnicy pod nadzorem prowadzącego, na podstawie przekazanego zadania, będą opracowywać operat wodnoprawny na pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych. Uczestnicy poznają dostępne źródła pozyskiwania informacji i danych niezbędnych przy wykonywaniu operatu wodnoprawnego, w tym z wykorzystaniem internetu. Rezultatem warsztatów będzie przykładowy operat wodnoprawny o strukturze i zakresie zgodnymi z obowiązującymi wymaganiami. Zajęcia prowadzone będą w sposób interaktywny, co w znacznym stopniu poprawia ich efektywność.

Uwaga: uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą (w miarę możliwości) laptopów z dostępem do internetu (w miejscu szkolenia dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi), umożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych.

Prowadzący:

Wieloletni pracownik administracji rządowej specjalizujący się w zakresie gospodarki wodnej. Autor wielu operatów wodnoprawnych oraz innych dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i ustawy Prawo wodne. Czynnie uczestniczył we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce.


Program szkolenia:


Zagadnienia prawne; najważniejsze zapisy ustawy Prawo wodne wraz ze zmianami

1. Gospodarowanie wodami: podział wód, własność wód, zmiany kompetencji organów (zmiany w zakresie wydawania decyzji-pozwoleń wodnoprawnych)

2. Cele środowiskowe dla jednolitych części wód, zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych

3. Rodzaje korzystania z wód: powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne

4. Wody opadowe i roztopowe zmiana podejścia

5. Stosowanie przyrządów pomiarowych, obowiązki w zakresie przekazywania wyników prowadzonych badań i pomiarów

6. Strefy ochronne – teren ochrony bezpośredniej i pośredniej (ustanawianie na wniosek i z urzędu, niezbędne dokumenty)

7. Instytucja zgody wodnoprawnej jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi

8. Zgłoszenia wodnoprawne:
- działania wymagające zgłoszenia,
- terminy,
- zakres zgłoszenia wodnoprawnego,
- strony postępowania,
- postępowanie w przypadku zgłoszenia,
- sprzeciw organu.

9. Pozwolenia wodnoprawne:
- działania podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- działania zwolnione z uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego,
- pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,
- odmowa wydania, wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego
- ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
- przedłużenie ważności pozwolenia wodnoprawnego,
- przeniesienie/odmowa przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego,
- przyrzeczenie pozwolenia wodnoprawnego,
- przegląd pozwoleń wodnoprawnych,
- wniosek i wymagane dokumenty do wydania pozwolenia wodnoprawnego – operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, załączniki tekstowe i graficzne.Warsztaty  sporządzania  operatu  wodnoprawnego

1. Źródła danych konieczne do wykorzystania przy opracowywaniu dokumentacji

2. Studium przykładowego operatu wodnoprawnego na pobór wód oraz odprowadzenie ścieków

3. Zakres operatu wodnoprawnego - art. 409- część opisowa
- oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
- wyszczególnienie:
      - cel i zakres zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
      - rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
      - stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
      - obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;
- opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne,
- charakterystyka wód oraz odbiornika ścieków objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
- ustalenia wynikające z dokumentów planistycznych i analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód z przedmiotowymi dokumentami (plan gospodarowania wodami, plan zarządzania ryzykiem powodziowym, plan przeciwdziałania skutkom suszy, program ochrony wód morskich, krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, plan lub program rozwoju śródlądowych dróg wodnych
- określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,
- wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód,
- wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,
- planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania,
- informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania

4. Część graficzna operatu:
- plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości,
- zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
- schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
- schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

5. Streszczenie nietechniczne

6. Szczegółowe wymagania do operatów na pobór wód oraz na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz danych, o których mowa w punktach 3 i 4:
- urządzenia służące do poboru wód,
- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania analiz pobieranej wody,
- sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie pierwotnym,
- sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych,
- określenie celów lub potrzeb, na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług wodnych wody podziemne lub powierzchniowe,
- ustalenie właściwego składu odprowadzanych ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu, w tym określenie rodzajów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wodnych wprowadza ścieki do wód lub do ziemi,
- ustalenie zakresu i częstotliwości prowadzonych badań ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania badań wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym ścieki są wprowadzane do wód,
- opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód.

7. Omówienie najczęstszych błędów przy opracowaniu operatów

8. Próba stworzenia wzoru dokumentu obejmującego podstawowe informacje wymagane ustawą Prawo wodne

9. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1950 zł netto; 1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 27 listopada o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 29 listopada o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje