20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI: UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE, BADANIA I OCENA ZANIECZYSZCZENIA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

Kod szkolenia: 4K259
Miejsce: Ciechocinek
Data: 09 - 12 kwietnia 2019

Szkolenie adresujemy do podmiotów prowadzących działalność stwarzającą ryzyko wystąpienia szkody w środowisku, w tym wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz władających terenami, na których w przeszłości prowadzono działalność mogąca być przyczyną historycznego zanieczyszczenia gleby i ziemi, do przedstawicieli administracji, a także Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Ochrony Środowiska, do wszystkich zainteresowanych.

Prowadzący:

Specjalista w zakresie badań środowiska gruntowo-wodnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie występowania zanieczyszczeń w środowisku. Autor i współautor kilkudziesięciu raportów, dokumentacji, projektów rekultywacji, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz prac badawczych dotyczących stanu jakości gruntów i wód podziemnych. Doktor nauk o ziemi w zakresie geochemii.


Program szkolenia:

1. Rozpoznanie stanu środowiska

2. Obowiązujące przepisy prawne obejmujące zagadnienia ochrony i remediacji powierzchni ziemi, wynikające z następujących aktów prawnych:

2.1. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie:
- zasady odpowiedzialności, organy właściwe do spraw szkód w środowisku oraz kryteria wystąpienia szkody w środowisku,
- działania zapobiegawcze i zakres działań naprawczych w odniesieniu do szkód w środowisku w powierzchni ziemi,
   2.1.1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku,
   2.1.2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych,
   2.1.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru szkód
w środowisku.

2.2. Ustawa - Prawo ochrony środowiska:
- zakres, zasady odpowiedzialności, obowiązki władającego powierzchnią ziemi, podmiotu korzystającego ze środowiska oraz organów administracji w zakresie ochrony i remediacji gleb w odniesieniu do historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
- definicje w odniesieniu do powierzchni ziemi,
- kryteria oceny zanieczyszczenia gleby i ziemi,
   2.2.1. Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
   2.2.2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

2.3. Ustawa Prawo wodne; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych,

2.4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).

3. Działalności mogące powodować zanieczyszczenia

4. Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, dobre praktyki dotyczące identyfikacji zanieczyszczeń historycznych

5. Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

5. Substancje powodujące ryzyko zanieczyszczeń środowiska

7. Etapy rozpoznania stanu środowiska:
- etap wstępny: identyfikacja i ocena potencjalnych źródeł zanieczyszczeń, analiza historyczna terenu badań
- określenie planowanego terenu badań
- badania wstępne,
- badania szczegółowe,
- dokumentacja występujących zanieczyszczeń – plan remediacji obejmujący zakres prac, proponowane rozwiązania techniczne wraz z szacunkiem kosztów.

8. Strategia opróbowania:
- lokalizacja punków poboru,
- liczba pobranych próbek.

9. Metody poboru próbek gruntów i wód podziemnych:
- grupy zanieczyszczeń – zakres analiz laboratoryjnych,
- postępowanie z próbkami.

10. Metodyki referencyjne analiz gruntów i wód podziemnych

11. Ocena wyników analiz

12. Zasady wyznaczania dopuszczalnych zawartości w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko:
- charakterystyka substancji powodującej ryzyko,
- charakterystyka ryzyka dla zdrowia ludzi,
- analiza istniejących metod badania zanieczyszczenia gleby i ziemi z uwzględnieniem granicy wykrywalności i oznaczalności danej substancji w glebie i ziemi,
- właściwości fizyczne gleb i gruntów istotne przy ocenie narażenia człowieka.

13. Zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia remediacji w oparciu o ocenę występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska

14. Monitoring jakości gruntów i wód podziemnych:
- uwarunkowanie środowiskowe i prawne,
- aspekty praktyczne.

15. Procesy decydujące o migracji zanieczyszczeń

16. Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

17. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1950 zł netto; 1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 10 kwietnia o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 12 kwietnia o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje