20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

POZWOLENIA WODNOPRAWNE W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA WODNEGO - WARSZTATY SPORZĄDZANIA OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

Kod szkolenia: 1M229
Miejsce: Zakopane
Data: 14 - 17 maja 2019

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, do firm konsultingowych przygotowujących wnioski o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (w tym wykonujących operaty wodnoprawne, będące podstawą do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne), do pracowników urzędów opiniujących wnioski i wydających pozwolenia, do wszystkich zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami ochrony wód.

Tematyka szkolenia koncentruje się na sporządzaniu operatów wodnoprawnych. Na wstępie, który przygotowuje do warsztatów, uczestnicy poznają aktualne przepisy Prawa wodnego, w szczególności mające zastosowanie przy ubieganiu się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z uwzględnieniem zmian, wynikających z nowelizacji Prawa wodnego.

W drugiej - warsztatowej części szkolenia uczestnicy pod nadzorem prowadzącego, na podstawie przekazanego zadania, będą opracowywać operat wodnoprawny na pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych. Uczestnicy poznają dostępne źródła pozyskiwania informacji i danych niezbędnych przy wykonywaniu operatu wodnoprawnego, w tym z wykorzystaniem internetu. Rezultatem warsztatów będzie przykładowy operat wodnoprawny o strukturze i zakresie zgodnymi z obowiązującymi wymaganiami. Zajęcia prowadzone będą w sposób interaktywny, co w znacznym stopniu poprawia ich efektywność.


Uwaga: uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą (w miarę możliwości) laptopów z dostępem do internetu (w miejscu szkolenia dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi), umożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych.

Prowadzący:

Wieloletni pracownik administracji rządowej specjalizujący się w zakresie gospodarki wodnej. Autor wielu operatów wodnoprawnych oraz innych dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i ustawy Prawo wodne. Czynnie uczestniczył we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce.


Program szkolenia:


Zagadnienia prawne; najważniejsze zapisy ustawy Prawo wodne

1. Gospodarowanie wodami: podział wód, własność wód, zmiany kompetencji organów (zmiany w zakresie wydawania decyzji-pozwoleń wodnoprawnych)

2. Cele środowiskowe dla jednolitych części wód, zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych

3. Rodzaje korzystania z wód: powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne

4. Wody opadowe i roztopowe zmiana podejścia

5. Instytucja zgody wodnoprawnej jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi;

6. Zgłoszenia wodnoprawne:
- działania wymagające zgłoszenia,
- terminy,
- zakres zgłoszenia wodnoprawnego.

7. Pozwolenia wodnoprawne:
- działania podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- działania zwolnione z uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
- odmowa wydania, wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego
- ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
- przedłużenie ważności pozwolenia wodnoprawnego,
- przeniesienie/odmowa przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego,
- przyrzeczenie pozwolenia wodnoprawnego,
- przegląd pozwoleń wodnoprawnych.

8. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego:
- zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego,
- pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,
- wniosek i wymagane dokumenty do wydania pozwolenia wodnoprawnego – operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, załączniki tekstowe i graficzne.

9. Stosowanie przyrządów pomiarowych, obowiązki w zakresie przekazywania wyników prowadzonych badań i pomiarów

10. Opłaty za usługi wodne: zasady poboru i naliczania opłat; opłata stała, zmienna, podwyższona; organy właściwe do ustalania wielkości opłat; reklamacjaWarsztaty sporządzania operatu wodnoprawnego

1. Źródła danych konieczne do wykorzystania przy opracowywaniu dokumentacji

2. Studium przykładowego operatu wodnoprawnego na pobór wód oraz odprowadzenie ścieków

3. Zakres operatu wodnoprawnego - art. 409- część opisowa:
- oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
- wyszczególnienie:
      - cel i zakres zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
      - rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
      - stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
      - obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
- opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne,
- charakterystyka wód oraz odbiornika ścieków objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
- ustalenia wynikające z dokumentów planistycznych i analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód z przedmiotowymi dokumentami (plan gospodarowania wodami, plan zarządzania ryzykiem powodziowym, plan przeciwdziałania skutkom suszy, program ochrony wód morskich, krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, plan lub program rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,
- określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,
- wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód,
- wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,
- planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania,
- informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

4. Część graficzna operatu:
- plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości,
- zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
- schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
- schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

5. Szczegółowe wymagania do operatów na pobór wód oraz na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz danych, o których mowa w punktach 3 i 4:
- urządzenia służące do poboru wód,
- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania analiz pobieranej wody,
- sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie pierwotnym,
- sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych,
- określenie celów lub potrzeb, na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług wodnych wody podziemne lub powierzchniowe,
- ustalenie właściwego składu odprowadzanych ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu, w tym określenie rodzajów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wodnych wprowadza ścieki do wód lub do ziemi,
- ustalenie zakresu i częstotliwości prowadzonych badań ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania badań wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym ścieki są wprowadzane do wód,
- opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód.

6. Omówienie najczęstszych błędów przy opracowaniu operatów

7. Próba stworzenia wzoru dokumentu obejmującego podstawowe informacje wymagane ustawą Prawo wodne

8. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1950 zł netto; 1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 15 maja o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 17 maja o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje