20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN: KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE, OBOWIĄZKOWA NOTYFIKACJA MIESZANIN - WARSZTATY

Kod szkolenia: 1K199
Miejsce: Ciechocinek
Data: 09 - 12 kwietnia 2019

Poznaj najnowsze wymagania oraz interpretacje dotyczące tych przepisów, aby usprawnić proces aktualizacji kart charakterystyki oraz dostosować oznakowanie produktów do najnowszych zmian!

Minęły już wszystkie okresy przejściowe ustanowione dla dostosowania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych. Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/542 stawia przed nami nowe obowiązki dotyczące notyfikacji i oznakowania mieszanin stwarzających zagrożenie. Nieprawidłowe sporządzanie kart charakterystyki lub niewłaściwe oznakowanie grozi sankcjami w wyniku kontroli, prowadzonych np. przez Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Inspekcję Transportu Drogowego lub Służby Celne. 

Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztaty posłużą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych oraz ich weryfikacji i aktualizacji, a także praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji. Przedstawiony zostanie również nowy sposób notyfikacji kart charakterystyki mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie oraz obowiązki związane z umieszczaniem dodatkowych informacji na ich etykietach. Dokonana zostanie także klasyfikacja przykładowych substancji i mieszanin chemicznych.

Przewiduje się rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników.

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, przedsiębiorstwach magazynujących lub transportujących chemikalia, we wszystkich przedsiębiorstwach, zaliczanych w ramach rozporządzenia REACH, a także do dalszych użytkowników i pracowników organów nadzoru.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w wersji elektronicznej szereg informacji pomocnych przy opracowywaniu kart charakterystyki.

Uwaga: prosimy Państwa o zabranie ze sobą (w miarę możliwości) laptopów z dostępem do internetu (w miejscu szkolenia dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi), umożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych.

Prowadzący:

Ekspert ds. jakości i ochrony środowiska, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami.


Program szkolenia:


I. Wprowadzenie do prawodawstwa wspólnotowego i krajowego związanego z obrotem substancjami i mieszaninami chemicznymi, rola informacyjna oraz obowiązki związane z kartą charakterystyki.

1. Omówienie podstawowych aktów prawnych związanych z obrotem chemikaliami

2. Legalność substancji chemicznych w obrocie; rejestracja REACH; zakazy i ograniczenia w stosowaniu substancji chemicznych

3. Obowiązki związane z kartami charakterystyki oraz przekazywaniem informacji w łańcuchu dostaw dotyczące producentów, importerów, a także dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych

4. Wymagania dotyczące aktualizacji kart charakterystyki; cechy aktualnej i prawidłowo opracowanej karty charakterystyki; najczęściej występujące nieprawidłowości

5. Wykorzystanie informacji zawartych w kartach charakterystyki z uwagi na uwarunkowania prawne dotyczące narażenia pracownika na substancje i mieszaniny chemiczne (przepisy BHiP, Kodeks pracy); odpowiednia organizacja stanowiska pracy

6. Rozporządzenie 2017/542/UE - załącznik VIII do rozporządzenia CLP:
- wytyczne dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie,
- omówienie okresów przejściowych, notyfikacja w systemie ELDIOM,
- generowanie kodu UFI (Unique Formula Identifier) oraz sposób jego prezentacji na oznakowaniu,
- format PCN, system kategoryzacji produktów (EU PCS) oraz narzędzia do przekazywania informacji do ECHA.

7. Rozpowszechnianie kart charakterystyki – praktyczne wskazówki dotyczące stosowanych formatów i zabezpieczenia rozpowszechnianych dokumentówII. Część warsztatowa: praktyczne podejście do opracowywania rozszerzonych kart charakterystyki.

Część warsztatowa będzie polegała na indywidualnym bądź grupowym (w zależności od stopnia zaawansowania uczestników) opracowaniu kluczowych elementów karty charakterystyki na podstawie danych dostarczonych przez uczestników szkolenia bądź przykładów zaproponowanych przez prowadzącego. Prowadzący przeprowadzi uczestników przez kolejne etapy - zbierania danych, ich przetwarzania i prezentacji w karcie charakterystyki w celu uzyskania spójnego i zgodnego z przepisami dokumentu.

1. Obowiązujący format i struktura karty charakterystyki dla substancji i mieszaniny

2. Podstawowe narzędzia i informacje pomocne przy opracowywaniu kart charakterystyki:
- plan pracy nad opracowaniem karty charakterystyki,
- przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji,
- zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji – wykorzystanie załącznika VI do rozporządzenia CLP oraz wykazu klasyfikacji i oznakowania (przypadki zmiany klasyfikacji zharmonizowanej, obowiązek dodatkowego klasyfikowania substancji; wpływ not przypisanych substancjom na zmianę ich klasyfikacji)
- pozyskiwanie i ocena informacji niezbędnych do wykonania karty charakterystyki (sekcja 3 karty charakterystyki).

3. Klasyfikacja przykładowych substancji i mieszanin ze względu na poszczególne rodzaje zagrożeń (sekcja 2.1 karty charakterystyki):
- właściwości fizyczne,
- zagrożenia dla zdrowia człowieka – klasyfikacja mieszanin na podstawie dostępnych wyników badań, zastosowanie metody obliczeniowej; uwzględnianie stężeń granicznych, klasyfikacja z wykorzystaniem zasad pomostowych,
- zagrożenia dla środowiska, zastosowanie metody obliczeniowej do klasyfikacji mieszanin, idea oraz uwzględnienie w obliczeniach współczynnika M.

4. Elementy oznakowania opakowań substancji i mieszanin (sekcja 2.2 karty charakterystyki):
- informacje wymagane na etykiecie substancji/mieszaniny stwarzającej zagrożenie oraz zasady ich prezentacji,
- zasady i wskazówki prawidłowego doboru zwrotów P,
- informacje uzupełniające zamieszczane na etykiecie,
- dopuszczalne uproszczenia oznakowania substancji/mieszanin chemicznych wprowadzanych do obrotu w małych opakowaniach,
- szczególne wymagania dotyczące opakowań niektórych substancji i mieszanin dostarczanych ogółowi społeczeństwa (zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie).

5. Normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe, wartości DNEL i PNEC (sekcja 8.1. karty charakterystyki)

6. Scenariusz narażenia (SN) jako załącznik do karty charakterystyki oraz inne sposoby prezentacji informacji o warunkach bezpiecznej pracy z substancją w przypadku mieszanin (umieszczenie informacji w kluczowych sekcjach karty charakterystyki).

7. Przykłady sformułowań oraz proponowany zakres przedstawianych informacji w pozostałych sekcjach karty charakterystyki

8. Błędy i trudności występujące przy sporządzaniu karty charakterystyki; najczęściej występujące zastrzeżenia ze strony organów kontrolujących

9. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników


Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z wykładowcą drogą e-mailową w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

Cena:

1950 zł netto; 1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 10 kwietnia o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 12 kwietnia o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje