20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

POZWOLENIA WODNOPRAWNE: ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE

Kod szkolenia: 2K189
Miejsce: Ciechocinek
Data: 09 - 12 kwietnia 2019

Szkolenie jest skierowane do pracowników przemysłu oraz firm konsultingowych wykonujących wnioski o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, do zlecających przygotowanie wniosku, do pracowników urzędów opiniujących wnioski i wydających pozwolenia, do wszystkich osób pragnących poznać zasady opracowania dokumentacji, a także dowiedzieć się o praktyce przygotowywania dokumentacji i uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają przepisy prawne z uwzględnieniem najważniejszych zmian, wynikających z nowej ustawy Prawo wodne i jej nowelizacji z dnia 20 lipca 2018 r., a także zasady sporządzania operatów wodnoprawnych oraz dostępne źródła pozyskiwania informacji i danych niezbędnych przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy będą samodzielnie opracowywać najważniejsze elementy operatów wodnoprawnych, a wyniki ich pracy będą omawiane i oceniane przez wykładowcę. 

Prowadzący:

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry oraz członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej działającej przy Ministerstwie Środowiska. Doświadczony wykładowca.


Program szkolenia:


1. Struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje

2. Omówienie nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne

3. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne - pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska, wody opadowe i roztopowe /opłata stała i zmienna/. Składanie oświadczeń jako nowy obowiązek przedsiębiorców wprowadzony nowelą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne

4. Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego

5. Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy

6. Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne). Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych

7. Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód; derogacje od osiągnięcia celów środowiskowych

8. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
- pozwolenia wodnoprawne,
- zgłoszenia wodnoprawne,
- oceny wodnoprawne,
- decyzje zwalniające.

9. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:
- pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

10. Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi w zakresie operatów wodnoprawnych

11. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód:
- rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
- dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
- sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
- organy właściwe w sprawach zgłoszenia.

12. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego

13. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach

14. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady

15. Przepisy przejściowe w kontekście nowej ustawy Prawo wodne

16. Orzecznictwo sądowe w Polsce w kontekście stosowania przepisów nowego Prawa wodnego

17. Planowane zmiany w Prawie wodnymCzęść praktyczna

1. Omówienie przykładowego operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne

2. Źródła pozyskiwania danych potrzebnych do wykorzystania przy opracowywaniu operatów wodnoprawnych

3. Sporządzanie poszczególnych części operatu wodnoprawnego:
- ustalanie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
- określanie charakterystyki wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
- określanie warunków jakościowych dla ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
- określanie częstotliwości i zakresu monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
- określanie charakterystyki urządzenia wodnego,
- określanie wpływu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
- ustalanie kręgu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
- analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza,
- obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych.

4. Omówienie załączników operatu wodnoprawnego (tekstowych i graficznych)

5. Analiza przypadku

6. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1990 zł netto; 1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 10 kwietnia o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 19 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 12 kwietnia o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje