20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I ICH STOSOWANIE W PRAKTYCE

Kod szkolenia: 1LT89
Miejsce: Zakopane
Data: 26 lutego 2019 - 01 marca 2019

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników najważniejszych obowiązków przedsiębiorstw w zakresie korzystania ze środowiska wynikających z aktualnych uregulowań prawnych (z uwzględnieniem najnowszych zmian), ich identyfikacja i realizacja oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności m.in. w zakresie samodzielnego wypełniania ewidencji, wykonywania sprawozdawczości, przygotowania najważniejszych danych wymaganych do opracowywania wniosków o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami, obliczania opłat za korzystanie ze środowiska. W trakcie szkolenia omówione zostaną także najnowsze zmiany ustawy o odpadach oraz nowe zagadnienia związane z kontrolami inspekcji ochrony środowiska, m.in. dotyczące możliwości przeprowadzania kontroli bez zawiadamiania i przez całą dobę.

Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą kalkulatorów.

Prowadzący:

Inspektor Ochrony Środowiska z Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność powoduje oddziaływanie na środowisko.


Program szkolenia:


1. Identyfikacja i realizacja obowiązków przedsiębiorstwa w zakresie emisji do powietrza:
- jakie instalacje wymagają uzgodnień ze starostą/marszałkiem,
- zgłoszenie czy pozwolenie – kiedy wymagane,
- obowiązki wynikające z pozwoleń emisyjnych,
- pozwolenia zintegrowane (konkluzje BAT i ich publikacje, wdrożenie dyrektywy IED),
- pomiary wielkości emisji– sprawozdawczość do WIOŚ i organu ochrony środowiska – kiedy wymagana, w jakich terminach i na jakich formularzach składamy,
- sprawozdawczość do PRTR,
- raporty do KOBIZE.

Ćwiczenia: określenie, na podstawie danych dotyczących przykładowego zakładu, obowiązków spoczywających na firmie w związku z emisją do powietrza, w tym m.in. jakich uzgodnień i z jakim organem należy dokonać w przypadku wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, jakie złożyć sprawozdania, do którego urzędu i w jakim terminie.

2. Gospodarka odpadami:
- kiedy wymagane są decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami: pozwolenie a zezwolenie - czym się różnią,
- wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne – kiedy wymagane pozwolenie,
- zasady zbierania i magazynowanie odpadów – w jaki sposób, w jakich miejscach; oznakowanie odpadów,
- nowe wymagania dotyczące transportu odpadów,
- przekazywanie odpadów następnym odbiorcom/posiadaczom,
- obowiązkowe kontrole WIOŚ przez rozpoczęciem gospodarowania odpadami w zakresie przetwarzania/zbierania,
- ewidencja i roczna sprawozdawczość odpadowa,
- baza BDO i rejestr już działa – kto musi się zarejestrować, a kto dostaje numer rejestrowy z urzędu,
- najnowsze zmiany w ustawie o odpadach:
      - obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego dla podmiotów zbierających/przetwarzających odpady,
      - obowiązek posiadania prawa własności/użytkowania wieczystego dla terenu, na którym magazynowane będą odpady,
      - obowiązkowy monitoring w miejscach magazynowania odpadów,
      - obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej na etapie uzyskiwania decyzji,
      - skrócenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów,
     - zmiany zasad w zakresie uznawania substancji/przedmiotu za produkt uboczny (opinia WIOŚ, decyzja Marszałka, okres obowiązywania) – obowiązkowe nowe wszystkie zgłoszenia do Marszałka.

Ćwiczenia: określenie, na podstawie danych dotyczących przykładowego zakładu, jakie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami powinien on posiadać, w jaki sposób poprawnie prowadzić ewidencję oraz magazynowanie odpadów, który organ będzie wydawał decyzje, a do którego należy przekazać sprawozdania.

3. Gospodarka opakowaniami:
- rodzaje opakowań podlegających pod przepisy ustawy,
- sposób postępowania z opakowaniami wielomateriałowymi oraz po środkach niebezpiecznych,
- realizacja kampanii edukacyjnych – w jaki sposób i komu zlecić,
- ewidencja opakowań wprowadzanych na rynek – jak prowadzić,
- dokumenty: EDPO, EDPR,
- nowe dokumenty DPO, DPR,
- nowa sprawozdawczość – wzory formularzy i co można zlecić Organizacji odzysku opakowań.

Ćwiczenia: przykładowe rodzaje opakowań i prawidłowy sposób prowadzenia ich ewidencji.

4. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – zmiana ustawy obowiązująca od 23 września 2017 r.:
- rozporządzenie 842/2006 + Rozporządzenia Komisji, Rozporządzenie 517/2014 – dotyczące urządzeń chłodniczych/klimatyzacyjnych – co obowiązuje, a co zostało uchylone,
- świadectwa kwalifikacji, certyfikaty dla personelu oraz certyfikaty dla przedsiębiorcy, zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
- prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej,
- Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej,
- sprawozdawczość w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych,
- kontrola WIOŚ i PSP urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i systemów przeciw pożarowych,
- administracyjne kary pieniężne i przepisy karne.

Ćwiczenia: przykładowe urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne i obowiązki dotyczące tych urządzeń.

5. Reforma gospodarki wodnej – nowe Prawo wodne:
- nowa instytucja gospodarowania i zarządzania zasobami wodnymi - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,
- opłaty za usługi wodne, w tym opłaty stałe oraz opłaty zmienne za pobór wód i za wprowadzanie ścieków do środowiska,
- system zgód wodnoprawnych, w tym pozwolenia wodnoprawe, zgłoszenia, oceny wodnoprawne.
- obowiązki wynikające z pozwoleń: badania wody, limity poboru, pomiary poziomu lustra wody, badania ścieków – zakres i częstotliwość wykonywane przez akredytowane laboratoria,
- sprawozdawczość - terminy i organy, do których należy przekazywać informacje o pobranej wodzie lub odprowadzanych ściekach.

6. Opłaty za korzystanie z środowiska:
- za emisję do powietrza np. za emisję z kotłowni, spalanie paliw w pojazdach, ubytki czynników chłodniczych,
- składowanie odpadów,
- sprawozdawczość – wzory,
- nowe stawki opłat od 2019 r.,
- kiedy wnosimy opłaty i składamy sprawozdania, a kiedy nie ma obowiązku składania sprawozdań i ponoszenia opłat.

Ćwiczenia: wypełnianie wybranych sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

7. Poważne awarie – dyrektywa Seveso III:
- jakie zakłady kwalifikują się do zakładów zwiększonego, dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej,
- nowe obowiązki wynikające z wdrożenia dyrektywy do polskiego prawa,
- dokumentacja: zgłoszenie, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, wew. plany operacyjno- ratownicze,
- wspólne kontrole PSP i WIOŚ oraz zmiany w częstotliwości kontroli zakładów,
- informowanie społeczeństwa o zakładzie w tym o rodzaju magazynowanych substancjach – obowiązkowe udostępnianie informacji na stronie internetowej,
- planowane przepisy dotyczące bezpiecznych odległości.

8. Kary wymierzane przez inspekcje ochrony środowiska:
- za jakie wykroczenia grzywna,
- za jakie wykroczenia administracyjna kara pieniężna,
- pozostałe rodzaje wykroczeń.
- zwiększenie kar za stwierdzone naruszenia od 2019 r. i wstrzymania działalności.

9. Kontrola w firmie inspekcji ochrony środowiska – praktyczne informacje:
- zawiadomienie i upoważnienie do kontroli,
- przygotowanie i uzyskiwanie dokumentacji niezbędnej do kontroli,
- oględziny zakładu,
- składanie wyjaśnień oraz podpisanie lub odmowa podpisania protokołu.
- zmiany w zakresie kontroli – nowe kompetencje IOŚ:
      - kontrole interwencyjne bez zawiadomienia,
      - kontrole bez stosowania Prawa przedsiębiorców,
      - możliwość zatrzymywania i kontroli pojazdów,
      - kontrole przez całą dobę.


„Studium przypadku” dotyczące omawianych zagadnień: identyfikacja wymagań prawnych i obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska na przykładzie opisanego przedsiębiorstwa przemysłowego.


Wszystkie ćwiczenia praktyczne realizowane są przy wykorzystaniu aktualnie obowiązujących wzorów formularzy, prowadzonych w firmie ewidencji i składanych do odpowiednich organów sprawozdań. Opłaty za korzystanie ze środowiska wyliczane są na podstawie obowiązujących stawek opłat, które będzie można wykorzystać przygotowując własne wyliczenia.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają poprawnie rozwiązane zadania.


Konsultacje, dyskusja

Cena:

1950 zł netto; 1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 27 lutego o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 1 marca o godz. 12:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje