20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

ZASADY KORZYSTANIA Z WÓD - UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW WODNYCH, OBOWIĄZKI PODMIOTÓW PLANUJĄCYCH KORZYSTANIE I KORZYSTAJĄCYCH Z WÓD (W TYM DOT. OPŁAT ZA USŁUGI WODNE) W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE Z 2017 R. ORAZ USTAW NOWELIZUJĄCYCH, A TAKŻE KIERUNKI PRZYSZŁYCH ZMIAN PRZEPISÓW O GOSPODAROWANIU WODAMI

Kod szkolenia: 6ST69
Miejsce: Warszawa
Data: 23 stycznia 2019

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa wodnego i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy Prawo wodne, a także wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz omówienie praktycznych aspektów stosowania przepisów. Poznają Państwo zmiany wprowadzone nowelizacją z dn. 20 lipca 2018 r. ustawy Prawo wodne. Szczególna uwaga będzie poświęcona omówieniu wpływu zmian na prawa i obowiązki podmiotów korzystających z wód, w tym obowiązki w zakresie opłat za usługi wodne oraz kierunków przyszłych zmian przepisów o gospodarowaniu wodami.

Program będzie aktualizowany i uszczegółowiany w miarę ukazywania się nowych aktów prawnych.

Uczestników szkolenia zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania pytań i problemów związanych z tematyką szkolenia na nasz adres: szkolenia@lcds.pl

Prowadzący:

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie Prawa wodnego, jego stosowania w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym i orzecznictwie administracyjnym w dziedzinie gospodarki wodnej. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i wykonawstwa i kierowania robotami budowlanymi, w tym budowli i urządzeń melioracji wodnych.


Program szkolenia:


1. Korzystanie z wód – zasady korzystania z wód:
- rodzaje korzystania z wód – warunki korzystania z wód,
- powszechne korzystanie z wód,
- zwykłe korzystanie z wód,
- szczególne korzystanie z wód,
- usługi wodne,
- zasady kwalifikacji działań związanych z korzystaniem z wód do poszczególnych rodzajów korzystania.

2. Budownictwo wodne:
- urządzenia wodne – zasady kwalifikacji urządzeń i budowli do urządzeń wodnych,
- zmiana funkcji urządzenia wodnego,    
- zasady wykonywania i utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

3. Partycypacja w kosztach projektowania i wykonywania urządzeń wodnych:
- obowiązki właścicieli urządzeń wodnych - partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń wodnych.

4. Legalizacja wykonania urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganej zgody wodnoprawnej

5. Lokalizacja budowli i obiektów, wykonywanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:
- uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy przez organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami,
- warunki wydawania decyzji zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych.

6. Zgody wodnoprawne - omówienie rodzajów zgód wodnoprawnych i kwalifikacji działań wymagających oraz zmian i kierunków zmian przepisów dotyczących zasad wydawania:
- pozwoleń wodnoprawnych,
- zgłoszeń wodnoprawnych,
- ocen wodnoprawnych,
- decyzji zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych.

7. Okresy obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych - omówienie wpływu nowelizacji Prawa wodnego na okres obowiązywania różnych rodzajów pozwoleń wodnoprawnych, ustalanie nowego okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych

8. Warunki przenoszenia praw wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na następcę prawnego:
- warunki przenoszenia pozwoleń wodnoprawnych na inny zakład – podmiot.

9. Regulacje prawne w zakresie zmian kierunku i natężenia odpływu wód opadowych z nieruchomości – omówienie różnic i podobieństw w odniesieniu do postępowań w sprawach o zmianę stanu wody na gruncie

10. Kontrola gospodarowania wodami – zasady prowadzenia kontroli gospodarowania wodami – prawa i obowiązki organów prowadzących kontrolę oraz prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych

11. Opłaty za usługi wodne: zmiana zasad ustalania i uiszczania opłat za usługi wodne – nowe obowiązki w zakresie składania oświadczeń. Kierunki zmian w systemie regulacji prawnych obejmujących opłaty za usługi wodne

12. Konsultacje, dyskusja

Cena:

650 zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 23 stycznia 2019 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Millenium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje