20-209 Lublin, ul. Frezerów 3

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW O ODPADACH

Kod szkolenia: 3MC159
Miejsce: Warszawa
Data: 05 lipca 2019

Szkolenie adresujemy do specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, pracowników administracji samorządowej, do wszystkich wytwórców odpadów i gospodarujących odpadami.

Na szkoleniu poznają Państwo najważniejsze zmiany przepisów w zakresie gospodarki odpadami, które nastąpiły w 2018 roku i ich konsekwencje dla przedsiębiorstw i administracji.

W 2018 roku zaczął obowiązywać szereg nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami, m.in. weszły w życie przepisy dotyczące rejestru BDO oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Zmieniają się przepisy dotyczące sprawozdawczości i ewidencji odpadowej. Istotne zmiany w zakresie gospodarki odpadami zostały wprowadzone od września 2018 r. ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592) - m.in. monitoring wizyjny, zabezpieczenie roszczeń, dołączanie zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności. Są przygotowywane kolejne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Powoduje to konieczność ciągłego dostosowania funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów gospodarki odpadami do nowych uwarunkowań prawnych.  

Prowadzący:

Radca prawny, ekspert prawa ochrony środowiska, specjalizujący się w zagadnieniach gospodarki odpadami. Autorka i współautorka licznych publikacji w zakresie ochrony środowiska. Doświadczony, wieloletni wykładowca, w tym z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych.


Program szkolenia:


1. Wymagania dotyczące magazynowania i składowania odpadów:
- skrócenie czasu magazynowania,
- kontrola wizyjna miejsc magazynowania i składowania odpadów,
- szczegółowe wymagania dotyczące monitoringu wizyjnego wynikające z nowego rozporządzenia,
- przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.

2. Wymagania dotyczące transportu odpadów:
- oznakowanie środków transportu odpadów,
- dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów,
- sposób wykonywania transportu odpadów,
- kto może kontrolować transportujących odpady,
- odpowiedzialność transportującego za zagospodarowanie odpadów,
- miejsca zatrzymania pojazdów z odpadami w przypadku naruszeń,
- transport odpadów niebezpiecznych,
- zwolnienia z obowiązków dotyczących transportu

3. Szczególne wymagania w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, na której jest prowadzone zbieranie lub przetwarzanie niektórych odpadów

4. Nowe przypadki wstrzymywania działalności posiadacza odpadów

5. Zmiany w zakresie wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami:
- zmiana organu właściwego,
- opiniowanie przez gminę,
- kontrola przed wydaniem decyzji, w tym wprowadzenie kontroli przez Państwową Straż Pożarną,
- sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego,
- nowe informacje we wniosku i w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami,
- nowe załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji,
- wymagania związane z dostosowaniem się do zmian dla funkcjonujących podmiotów, w tym obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami.

6. Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń:
- zasady ustalania,
- procedura określania wysokości i formy przez organ właściwy,
- nowe rozporządzenie określające stawki zabezpieczenia roszczeń,
- termin ustanowienia zabezpieczenia roszczeń,
- zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia,
- zwrot zabezpieczenia.

7. Nowe przesłanki cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. "wilczego biletu"

8. Obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

9. Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

10. Składanie sprawozdań za 2019 r.

11. Zwiększenie sankcji dotyczących naruszeń w zakresie gospodarowania odpadami

12. Zmiana dotycząca procedury uznania za produkt uboczny

13. Projektowane zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz ustawy o odpadach - m.in. zmiany w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, organizacji odbierania odpadów komunalnych, obowiązków właścicieli nieruchomości, bazy danych, odpowiedzialności za odpady, zniesienia regionalizacji  w zakresie przekazywania odpadów

14. Konsultacje, dyskusja

Cena:

690 zł netto; 640 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 5 lipca 2019 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower, dawne Millennium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje