20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

REMEDIACJA ZANIECZYSZCZONEJ GLEBY I ZIEMI W PRAKTYCZNYM UJĘCIU: UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE, ASPEKTY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

Kod szkolenia: 6P578
Miejsce: Zakopane
Data: 20 - 23 listopada 2018

Szkolenie adresujemy do podmiotów prowadzących działalność stwarzającą ryzyko wystąpienia szkody w środowisku, w tym wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz władających terenami, na których w przeszłości prowadzono działalność mogąca być przyczyną historycznego zanieczyszczenia gleby i ziemi, do przedstawicieli administracji, a także Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Ochrony Środowiska, do wszystkich zainteresowanych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami prowadzenia oceny nieruchomości gruntowej pod kątem zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz realizacji obowiązków dotyczących przeprowadzenia remediacji, a także z wymaganiami oraz zasadami przygotowania dokumentów dotyczących gleby i ziemi w procedurze pozwoleń zintegrowanych, tj. raportów  początkowych, raportów końcowy oraz ,,analizy ryzyka”.

Szkolenie umożliwi prawidłową interpretację przepisów w zakresie ochrony powierzchni ziemi i naprawy jej stanu oraz przybliży Państwu zagadnienia związane z procesem remediacji, w tym procedury i zakres ustalania planu remediacji, kto i na jakich zasadach obowiązany jest do przeprowadzenia remediacji. Omówione zostaną okoliczności, które dają podstawy do zwolnienia z obowiązku remediacji. Ponadto, wskaże na relacje przepisów z zakresy ochrony powierzchni ziemi z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Poznają także Państwo sposoby prowadzenia remediacji, aspekty techniczne i technologiczne remediacji. Remediacja jest pojęciem, które w przepisach prawnych funkcjonuje od 2014 r. Przed tą datą zagadnienia związane z oczyszczaniem gleb i ziemi były prowadzone w ramach procesu rekultywacji, jednak pojęcia te nie są tożsame. Termin ten jest stosowany w wielu aktach prawnych w różnym znaczeniu i jego prawidłowe stosowanie w odniesieniu do zanieczyszczonej gleby i ziemi nastręczało trudności. Zostaną także przedstawione praktyczne rozwiązania dotyczące sposobów wykonywania remediacji.

Istotnym elementem szkolenia będzie omówienie zasad i sposobu zbierania danych na temat miejsc, gdzie występują potencjalne historyczne zanieczyszczenia oraz historyczne zanieczyszczenia gleby i ziemi. W terminie dwóch lat, licząc od 5 września 2016 r., starosta jest zobowiązany sporządzić wykaz miejsc zanieczyszczonych, który następnie zostanie przekazany do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Przekazane informacje zostaną poddane weryfikacji, a następnie wprowadzone do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Prowadzący:

Specjalista w zakresie badań środowiska gruntowo-wodnego posiadający wieloletnie doświadczenie w ocenie występowania zanieczyszczeń w środowisku. Autor i współautor kilkudziesięciu raportów, dokumentacji, projektów rekultywacji, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz prac badawczych dotyczących stanu jakości gruntów i wód podziemnych.                                       


Program szkolenia:


Remediacja  zanieczyszczonej  gleby  i  ziemi:  uwarunkowania  formalno-prawne


1.
Podstawowe przepisy prawne regulujące zagadnienia zanieczyszczenia i remediacji gleby i ziemi, w tym:
- ustawa – Prawo ochrony środowiska,
- ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
- akty wykonawcze, do ww. ustaw, w tym głownie rozporządzenia MŚ z dnia 5 września 2016 r.  w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i inne rozporządzenia.

2. Prowadzenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi – uwarunkowania formalno-prawne, w tym:
- etapy identyfikacji miejsc zanieczyszczonych,
- obowiązujące metodyki wykonywania badań i pomiarów.

3. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w glebie i w ziemi, w tym:
- jak określać sposób użytkowania terenu,
- jakie substancje obejmuje lista zanieczyszczeń,
- jak określić dopuszczalny poziom substancji spoza listy.

4. Obowiązki dla władających powierzchnią ziemi oraz podmiotów korzystających ze środowiska jak i organów w przypadku występowania szkody w środowisku w powierzchni ziemi oraz  historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz pojawiania się szkody w środowisku:
- kto odpowiada za przeprowadzenie badań i remediację zanieczyszczonego terenu,
- procedury nałożenia i egzekwowania powyższych obowiązków.

5. Proces remediacji zanieczyszczonej gleby i ziemi, w tym:
- zakres i forma zatwierdzenia planu remediacji,
- kto jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji,
- sposoby prowadzenia procesu remediacji,
- elementy oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska,
- okoliczności pozwalające na zwolnienie z obowiązku remediacji,
- omówienie relacji z przepisami z zakresu gospodarki odpadami,

6. Wymagania w zakresie ochrony gleby i ziemi w procedurze pozwoleń zintegrowanych: raport początkowy i jego znaczenie w procedurze uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport końcowy, „analiza ryzyka”, w tym:
- co należy przygotować – raport początkowy czy ocenę ryzyka,
- kiedy operator jest obowiązany opracować raport początkowy,
- jaki zakres informacji jest niezbędny do sporządzenia ww. dokumentów,
- w jaki sposób należy je przygotować i przedstawić,
- konsekwencje zapisów w raporcie początkowym o stanie gleby, ziemi i wód podziemnych.

7. Zbieranie danych o historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi, w tym:
- zakres informacji gromadzonych w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i rejestrze szkód w środowisku,
- kto ma dostęp do powyższych danych,
- kto jest obowiązany do zgłaszania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i zakres informacji zawartych w zgłoszeniu,
- zasady i tryb dokonywania wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz wykreślania z rejestru,
- identyfikacja i wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
- etapy identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dokonywanej przez Starostę:
      - ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2017 r.,
      - ustalenie listy zanieczyszczeń, tj. substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane,
      - analiza informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby i ziemi,
      - wykonanie pierwszego etapu badań - w razie potrzeby,
      - zakres informacji zawartych w wykazie,
- jakie są źródła pozyskiwania danych o miejscach zanieczyszczonych w przeszłości.

8. Konsultacje, dyskusjaRemediacja  środowiska  gruntowo-wodnego / powierzchni ziemi:  zagadnienia  praktyczne; technologie  oczyszczania  środowiska  gruntowo-wodnego

1. Działalności mogące powodować zanieczyszczenia

2. Substancje powodujące ryzyko zanieczyszczeń środowiska

3. Charakterystyka terenu zanieczyszczonego:
- użytkowanie terenu,
- budowa geologiczna,
- warunki hydrogeologiczne,
- ocena występowania zagrożenia dla ludzi i stanu środowiska,
- rodzaj, zasięg i ładunek substancji  występujących w środowisku,
- identyfikacja potencjalnych dróg migracji i potencjalnych receptorów zanieczyszczeń.

4. Metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego:
- w terenie (On site):
      - In situ,
      - Ex situ,
- poza terenem (Off site).

5. Technologie oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego:
- metody fizykochemiczne,
- metody biologiczne,
- stabilizacja (unieruchamianie) zanieczyszczeń,
- bariery fizyczne i hydrauliczne,
- przepuszczalne bariery aktywne,
- termiczne oczyszczanie gruntu,
- fitoremediacja,
- naturalna regeneracja i wspomagana naturalna regeneracja.

6. Monitoring i ocena efektów remediacji

7. Studium przypadku

8. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1950 zł netto; 1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 21 listopada o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 23 listopada o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje