20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

NOWE PRAWO WODNE - NOWE REGULACJE I WYNIKAJĄCE Z NICH OBOWIĄZKI

Kod szkolenia: 7MC188
Miejsce: Warszawa
Data: 11 maja 2018

Proponujemy Państwu szkolenie, które umożliwi zapoznanie się z regulacjami zawartymi w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2017 -  Prawo wodne, oraz dostosowanie się do zmian, wynikających  z tej ustawy -  zarówno dla przedsiębiorstw, jak i  administracji.

Nowe Prawo wodne reformuje system instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami i dostosowuje zarządzanie zasobami wodnymi do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, dokonuje także systemowych zmian finansowania gospodarki wodnej.

W ramach szkolenia zostaną przedstawione i omówione nowe zasady udostępniania zasobów wodnych użytkownikom, obowiązki użytkowników wód oraz nowe zasady ponoszenia opłat za korzystanie z wód, a także kompetencje nowych organów w zakresie gospodarowania wodami. Uczestnicy szkolenia poznają także wybrane regulacje, zawarte w aktach wykonawczych do Ustawy (rozporządzeń), które ukażą się przed terminem szkolenia.

Szkolenie adresujemy do pracowników administracji (starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, gmin, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, innych), specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż, do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zarządców i właścicieli urządzeń wodnych, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, do radców prawnych, inwestorów, firm konsultingowych i biur projektowych, których dotyczą omawiane tematy, do wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący:

Ekspert w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, posiadający bogate doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Wieloletni pracownik instytucji zajmujących się ochroną środowiska. W ramach działalności zawodowej prowadziła także wykłady na uczelni wyższej z zakresu zarządzania gospodarką wodną, opracowania operatów wodnoprawnych, technologii wody i ścieków. Współautorka publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu problematyki wodno-ściekowej, w tym w zakresie ochrony i zanieczyszczenia wód. Doświadczony szkoleniowiec.


Program szkolenia:


1. Cele i zakres nowej ustawy Prawo wodne

2. Gospodarowanie wodami:
- omówienie zasad zarządzania zasobami wodnymi,
- organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami; omówienie zmian w kompetencjach tych organów,
- omówienie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni.

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:
- struktura,
- zadania i zakres kompetencji:
      - omówienie w oparciu o akt wykonawczy wydany na podstawie art. 239 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

4. Korzystanie z wód, omówienie rodzajów i zasad korzystania z wód:
- powszechne,
- zwykłe,
- szczególne,
- usługi wodne - zakres usług wodnych: analiza najważniejszych zmian.

5. Gospodarka wodno-ściekowa:
- wybrane cele ochrony wód,
- omówienie zmian w zakresie ustanawiana stref ochronnych ujęć wody:
      - teren ochrony bezpośredniej,
      - teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej,
      - ustanawianie stref ochronnych i obowiązki właściciela ujęcia wody,
      - zmiany w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach,
      - warunki wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzenia wodnego.

6. Zgody wodnoprawne:
- rodzaje zgód wodnoprawnych:
      - pozwolenia wodnoprawne,
      - zgłoszenia wodnoprawne,
      - oceny wodnoprawne,
      - decyzje zwalniające z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych,
- właściwość organów do udzielania pozwoleń wodnoprawnych,
- strony w postępowaniu wodnoprawnym,
- okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
- omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

7. Opłaty za usługi wodne:
- instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
- obowiązek uiszczania opłaty za usługi wodne,
- rodzaje opłat - z uwzględnieniem aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 292 ust. 1 ustawy Prawo wodne,
- zasady naliczania wysokości opłat za usługi wodne – omówienie dla wybranych przypadków,
- organy właściwe do ustalenia wielkości opłaty za usługi wodne,
- reklamacja.

8. Dyskusja i pytania

Cena:

560 zł netto; 500 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 11 maja 2018 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Millenium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje