20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OPERATY OCHRONY POWIETRZA - ZASADY OPRACOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI  PYŁU PM 2,5. WARSZTATY KOMPUTEROWE

Kod szkolenia: 1C168
Miejsce: Jurata
Data: 18 - 22 czerwca 2018

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawami opracowywania operatów ochrony powietrza atmosferycznego wykorzystywanych przy wykonywaniu dokumentacji do wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, pozwoleń zintegrowanych, ocen oddziaływania na środowisko. Uczestnicy szkolenia nabędą także praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania niezbędnych obliczeń oraz posługiwania się narzędziami programistycznymi, a następnie w małych grupach pod okiem trenera opracują samodzielnie dokumentację do wniosku o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza.

Szkolenie adresowane jest do pracowników przedsiębiorstw oraz firm, wykonujących wnioski o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, do zlecających przygotowanie wniosków, do pracowników urzędów opiniujących lub weryfikujących wnioski, a także wydających w/w pozwolenia lub pozwolenia zintegrowane, do wszystkich zainteresowanych.

Uwaga: uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów do ćwiczeń na oryginalnym oprogramowaniu, wymagana jest podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego (Excel).

Uczestnicy szkolenia otrzymają wersję szkoleniową programu OPERAT FB.

Przewiduje się, w ramach konsultacji i dyskusji, rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników, a także możliwość skorzystania przez uczestników szkolenia z bezpłatnych konsultacji e-mailowych w przedmiotowym zakresie w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia szkolenia.

Prowadzący:

Właściciel EMIPRO Sp. z o.o.; ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Biegły ekspert w dziedzinie ochrony powietrza oraz w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen o oddziaływaniu na środowisko w procesach inwestycyjnych.

Właściciel PROEKO R.S.; twórca wielu programów komputerowych dla służb ochrony środowiska oraz dla laboratoriów chemicznych. Programy są stosowane przez ponad 1000 użytkowników (projektanci, uczelnie, urzędy, WIOS, laboratoria).  Autor pakietu programów komputerowych „Operat FB” dla Windows służącego do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Pakiet Operat uzyskał pierwszy atest IOS już w 1986 roku.  Rzeczoznawca z listy Ministra Środowiska. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony powietrza, wykonał liczne opracowania wniosków o wydanie pozwoleń na emisję pyłów i gazów do atmosfery oraz raportów oddziaływania inwestycji na środowisko.


Program szkolenia:


Zasady  przygotowania  operatów

1. Podstawy prawne:
- rodzaje pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza; pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie zintegrowane, zgłoszenie – wymagania prawne,
- wymagania prawne dotyczące sporządzania wniosków o wydanie pozwoleń,
- standardy emisyjne, standardy jakości powietrza oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, warunki ich dotrzymania i ich zastosowanie w opracowywaniu wniosków,
- kryteria oceny jakości powietrza dla pyłu PM2,5 wynikające z transpozycji do prawa krajowego postanowień dyrektywy 2008/50/WE (CAFE),
- obowiązek, warunki i zasady prowadzenia pomiarów wielkości emisji.

2. Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.:
- modele matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym – wstęp teoretyczny,
- przygotowanie założeń wejściowych niezbędnych do przeprowadzenie obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, zgodnie z metodyką referencyjną:
      - tło substancji oraz tło opadu substancji pyłowej,
      - dane meteorologiczne,
      - aerodynamiczna szorstkość terenu,
- przygotowanie danych dotyczących  parametrów emitorów i wielkości emisji do wniosku o wydanie pozwolenia:
      - źródła danych do obliczenia emisji dla różnych technologii,
      - zestawianie danych w opracowaniu
- weryfikacja poprawności danych wejściowych i wyników obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu.

3. Przykłady instalacji i urządzeń stosowanych na instalacjach do ograniczania emisji do powietrza:
- lotnych związków organicznych LZO,
- pyłów,
- NOx, SO2, HCl, HF,
- metali.

4. Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

5. Załączniki do wniosku o pozwolenie emisyjne

6. Najczęściej popełnianie błędy w dokumentacji do wydania pozwoleniaWarsztaty  komputerowe

1. Wprowadzenie do obsługi pakietu OPERAT FB firmy PROEKO R.S.

2. Studium przypadku:
Wykonanie obliczeń będących podstawą do wydania pozwolenia na emisję:
- analiza rodzaju i ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z instalacji,
- ćwiczenia obliczenia emisji dla:
      - instalacji spalania paliw (kocioł z odpylaczem i kogenerator w biogazowi),
      - instalacji emitującej lotne związki organiczne (LZO),
      - sprawdzenie dotrzymania standardów emisyjnych z instalacji,
- dobór metody oczyszczania gazów odlotowych,
- określenie niezbędnych danych wejściowych i wykonanie obliczeń w pakiecie OPERAT FB:
      - określanie wielkości emisji i składu frakcyjnego pyłu, w szczególności pyłu PM2,5,
      - określenie parametrów emitora,
      - określenie współczynnika szorstkości terenu,
      - dobór róży wiatrów,
      - sprawdzanie kryterium na opad pyłu,
      - wyznaczanie Smm i ustalanie zakresu obliczeń,
      - wyznaczanie stężeń na poziomie terenu i na wysokości zabudowy,
      - wyznaczanie stężenia na granicy obszaru chronionego,
      - wyznaczanie częstości przekraczania założonych poziomów stężeń,
      - wyznaczanie opadu pyłu na powierzchnię terenu,
- analiza otrzymanych wyników uciążliwości; sformułowanie wniosków w aspekcie wymagań prawnych.

3. Warsztaty:
- samodzielne (w grupach 2-3 osobowych) wykonanie dokumentacji do wniosku o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza (różne przykłady),
- bieżące konsultacje, weryfikacja wyników (w tym także konsultacje i nadzór autorski w zakresie obsługi oprogramowania),
- prezentacja zakończonych prac w grupach – dyskusja, wyjaśnienia wniosków,
- podsumowanie wykonanej w grupach dokumentacji.

4. Konsultacje, dyskusja

Cena:

2090 zł netto; 1990 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 360 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, cztery noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 19 czerwca o godz. 9:00;  czas trwania zajęć: 25 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 22 czerwca o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje