20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Konsultacje i przeglądy

Konsultacje i przeglądy

 

Ten zakres usług kierujemy przede wszystkim do firm, które same realizują obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska, ale mają zapytania i niejasności w ich wdrażaniu.

Proponujemy szeroki zakres szkoleń specjalistycznych , a także pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych. Dokonujemy przeglądu najważniejszych dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa, regulujących obszar ochrony środowiska pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i racjonalności. Identyfikujemy niezgodności i obszary ryzyka oraz wskazujemy zgodne z prawem, ale zarazem praktyczne możliwości zmiany procedur postępowania.

 

Wykonanie dokumentacji i opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji, pozwoleń, zezwoleń

 

Ten rodzaj usług dotyczy wykonania opracowań i dokumentacji niezbędnej do uzyskania przewidzianych prawem decyzji, pozwoleń, zezwoleń umożliwiających w kontrolowany i zgodny z prawem sposób na korzystanie ze środowiska w działalności inwestycyjnej, gospodarczej czy usługowej.

Zobacz przykładową listę opracowań

 

 

Opracowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwem pracy

 

Wysoki stopień skomplikowania zależności środowiskowych, stawia przed korzystającymi ze środowiska bardzo wysokie wymagania w zakresie specjalistycznej wiedzy. W tej sytuacji pomocnym rozwiązaniem jest opracowanie i wdrożenie przez specjalistów procedur postępowania stosowanie których zapewni, że oddziaływania środowiskowe firmy będą kontrolowane, zgodne z prawem oraz umożliwią podejmowanie działań naprawczych w sytuacji przekroczeń standardów. Nasza oferta dotyczy pomocy w opracowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwem pracy.

 

 

Usługi outsourcingu w zakresie ochrony środowiska

 

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my—Henry Ford

 

 

Proponujemy naszym klientom pełną obsługę firmy w zakresie ochrony środowiska. Profesjonalne zarządzanie tym obszarem, umożliwi tym samym koncentrację na podstawowym celu swojej działalności biznesowej.

 

Korzyści

 

- Zgodność z przepisami

- Ograniczenie ryzyka

- Elastyczność rozwiązania

- Ograniczenie kosztów

- Szybkie wdrożenie

Bez względu na to, które z wymienionych powyżej korzyści są obecnie dla Państwa najważniejsze, gwarantujemy, że zrealizują Państwo zakładane cele związane z outsourcingiem w zakresie ochrony środowiska.

 

 

Zgodność z przepisami

 

Na bieżąco śledzimy zmiany oraz interpretacje i orzeczenia dotyczące coraz bardziej złożonych przepisów prawa. Realizując usługi dla innych naszych klientów spotykamy się z wieloma nietypowymi problemami, a wynikające stąd doświadczenie i wiedza są gromadzone i wykorzystywane jako nasza najlepsza praktyka. Pomagamy w ten sposób klientom bezpiecznie wywiązywać się z obowiązków wobec urzędów.

 

 

Ograniczenie ryzyka

 

Prowadzenie zagadnień ochrony środowiska wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich zasobów operacyjnych (informatycznych, osobowych), ciągłości obsługi oraz zgodności ze zmieniającymi się przepisami prawa. Ryzyka operacyjne, prawne i finansowe są zatem relatywnie wysokie. Zlecenie usługi outsourcingu wyspecjalizowanemu podmiotowi pozwala na efektywne ograniczenie ryzyka.

 

 

Elastyczność rozwiązania

 

Z upływem czasu, w wyniku procesów rozwojowych w Firmie zmieniają się również oddziaływania na środowisko, a zatem i wymagania przedsiębiorstwa. Może być to związane ze uruchomieniem nowych instalacji i technologii, otwieraniem kolejnych oddziałów, nabyciem innych przedsiębiorstw. Bez względu na powód, współpraca z zewnętrznym dostawcą usług pozwala na elastyczne dostosowanie rozwiązań do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa, umożliwia szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technicznej bez konieczności zatrudniania pracowników i budowania nowych kompetencji

 

 

Ograniczenie kosztów

 

Wspólne korzystanie przez wielu klientów z zasobów dostawcy usługi jest bardzo efektywnym rozwiązaniem pod względem kosztowym, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej, gdyż nie wymaga bez potrzeby zatrudniania własnych pracowników. Możliwość wykorzystania outsourcingu jako metody reorganizacji Firmy.

 

 

Szybkie wdrożenie – gwarantujemy szybki i proces wdrożenia. Zazwyczaj wdrożenie trwa maksymalnie 3-4 tygodnie od podpisania umowy.

 

 

Opracowanie strategii rozwoju dla przedsięwzięć z obszaru ekobiznesu

 

Aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne stwarzają możliwość prowadzenia rentownej działalności w obszarze ochrony środowiska . Przedsiębiorcom zainteresowanym podjęciem działalności w obszarze ekobiznesu proponujemy pomoc w każdej fazie rozwoju projektu.

 

Dla przykładu wymienić można następujące projekty:

 

-uruchomienie spalarni odpadów:

-budowa składowiska odpadów;

-wdrożenie projektu recyklingu wycofanych z eksploatacji pojazdów,

-uruchomienie produkcji paliw alternatywnych;

-uruchomienie zakładu unieszkodliwiania odpadów, w tym odzysku i recyklingu;

-organizacja usługi transportu odpadów.