20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO NOWELIZACJI: ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE. PRZYGOTOWYWANIE RAPORTÓW O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Kod szkolenia: 11LT177
Miejsce: Kazimierz Dolny
Data: 05 - 08 grudnia 2017

Na naszym szkoleniu dowiedzą się Państwo o zmianach w ocenach oddziaływania na środowisko, wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Część z tych zmian weszła w życie w grudniu 2015 r., natomiast większość zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. W trakcie szkolenia poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia problemowe związane z procedurą oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (m.in. w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie ooś).

W drugiej części szkolenia dowiedzą się Państwo o zasadach wykonywania raportu oddziaływania na środowisko - najważniejszym dokumencie przygotowywanym w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), o najczęściej występujących błędach w dokumencie i o weryfikacji raportów OOŚ bądź karty informacyjnej.

Szkolenie służy nabywaniu umiejętności:
·  stosowania w praktyce przepisów dotyczących zawartości karty informacyjnej i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia,
·  efektywnego określania obszarów, które powinny podlegać szczególnej analizie przy sporządzaniu karty informacyjnej i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
·  wyboru informacji przydatnych na wszystkich etapach przygotowania inwestycji,
·  podstawowych umiejętności związanych z przygotowaniem danych do obliczeń symulacyjnych, prowadzenia obliczeń jak i interpretacji wyników,
·  współpracy pomiędzy operatorem przedsięwzięcia a sporządzającym dokumentację środowiskową,
·  weryfikacji jakości karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: przedstawicieli organów administracji, biorących udział w postępowaniach w sprawie ooś, w przygotowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych rozstrzygnięć, w ramach których przeprowadzana jest procedura oceny oddziaływania na środowisko; przedstawicieli instytucji zarządzających programami operacyjnymi; inwestorów, w szczególności planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE bądź banków inwestycyjnych; specjalistów ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach planujących inwestycje; konsultantów i projektantów, wykonujących dokumentację środowiskową i finansową dla przedsięwzięć; wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący:

Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, posiadający wieloletnie doświadczenie w postępowaniach OOŚ. Od kilkunastu lat zajmuje się zawodowo tematyką ocen oddziaływania na środowisko, prowadzi także liczne szkolenia w tym zakresie.

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim; doświadczony szkoleniowiec w zakresie pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, ocen oddziaływania na środowisko. Biegły z listy wojewody do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Sekretarz, v-ce przewodniczący i członek Wojewódzkiej i Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko i v-ce Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.


Program szkolenia:


Część I.  Zmiany  w  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  od  stycznia  2017  roku

1. Podstawy prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko w UE i w Polsce

2. Procedura oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
- przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym odstępstwa od wymogu uzyskania decyzji, zmiany w terminach związanych z możliwością wykorzystania decyzji oraz ich przedłużanie),
- zakres wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zmiany w załącznikach do wniosku o wydanie decyzji),
- organy właściwe do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgadniania i opiniowania w procedurze ooś (zmiany we właściwości organów uczestniczących w procedurze),
- przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych grup przedsięwzięć (omówienie poszczególnych etapów procedury związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedzonej ooś i w przypadku odstąpienia od ooś),
- udział społeczeństwa w postępowaniu ooś,
- zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zmiany dotyczące rozszerzenia zakresu kip i raportu o nowe elementy, wymagania formalne dla wykonawców tych dokumentów),
- zakres i wymogi dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
        - zakres decyzji po ocenie oddziaływania na środowisko,
        - decyzja z warunkami lub bez warunków po odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko,
        - omówienie błędów pojawiających się w decyzjach i ich uzasadnieniach.

3. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

4. Administracyjne kary pieniężne za naruszenie warunków z procedur ooś

5. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

6. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 – przebieg procedury

7. Wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej a ooś – zarys

8. Kwestie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, bioróżnorodność a ooś – zarys

9. Wymagania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych (wybrane zagadnienia)

10. Konsultacje, dyskusjaCzęść II.  Podstawy  przygotowywania  raportów  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko

1. Wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej miejsce w procesie inwestycyjnym:
- podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
        - przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
        - przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
        - kwalifikacja przedsięwzięć w przypadku rozbudowy, przebudowy i montażu dla przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Ćwiczenia dotyczące kwalifikacji przedsięwzięcia do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Kwalifikacja przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla grupy II (SCREENING):
- problem dzielenia przedsięwzięć w kontekście kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- zawartość i rola karty informacyjnej przedsięwzięcia w: procesie inwestycyjnym, procedurze administracyjnej, pozyskaniu środków finansowych na realizację inwestycji,
- poziom szczegółowości poszczególnych zakresów tematycznych oraz spójność informacji prezentowanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i we wniosku o dofinansowanie.

Ćwiczenia obejmujące przygotowanie wybranych elementów karty informacyjnej przedsięwzięcia dla prostego zamierzenia inwestycyjnego, w konkretnej lokalizacji.

3. Sporządzanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
- podstawy prawne,
- niezbędne dokumenty techniczne, dane dotyczące środowiska, w tym obserwowanych zmian i ich tendencji, Państwowy Monitoring Środowiska, istniejąca infrastruktura techniczna, inne dobra materialne w tym kultury,
- ustalenie sposobu realizacji przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem jego etapów, powiązania z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi lub będącymi w trakcie realizacji w szczególności: technologicznie, funkcjonalnie i powodujące kumulację oddziaływań,
- kwestie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, bioróżnorodność,
- przygotowanie danych do obliczeń symulacyjnych w zakresie oddziaływania na stan jakości powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny, standardy emisyjne,
- rola dokumentów BAT i Konkluzji,
- zasięg oddziaływania przedsięwzięcia.

Studium przypadku – wsparte obliczeniami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza i hałasu.

Ćwiczenie: przygotowanie wybranych elementów raportu.

4. Sprawdzenie jakości raportu o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia:
- czynniki majce wpływ na jakość dokumentacji merytorycznej procesu OOŚ,
- rola list sprawdzających na etapie sporządzania raportu, karty informacyjnej i oceny dokumentacji, w tym w procesie sprawdzania wniosków przez instytucje zarządzające,
- waga zgodności rozstrzygnięć administracyjnych z ustaleniami oceny oddziaływania na środowisko, decyzji środowiskowej i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

5. Dyskusja


Indywidualne  konsultacje,  dyskusja

Cena:

1860 zł netto; 1760 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 6 grudnia o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 8 grudnia o godz. 12:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje