20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

POZWOLENIA WODNOPRAWNE W KONTEKŚCIE NOWEGO PRAWA WODNEGO. WARSZTATY SPORZĄDZANIA OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

Kod szkolenia: 11LT128
Miejsce: Zakopane
Data: 12 - 15 lutego 2018

Szkolenie jest skierowane do pracowników przemysłu oraz firm konsultingowych wykonujących wnioski o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, do zlecających przygotowanie wniosku, do pracowników urzędów opiniujących wnioski i wydających pozwolenia, do wszystkich osób pragnących poznać zasady opracowania dokumentacji, a także dowiedzieć się o praktyce przygotowywania dokumentacji i uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają przepisy prawne z uwzględnieniem najważniejszych zmian, wynikających z nowej ustawy Prawo wodne, a także zasady sporządzania operatów wodnoprawnych oraz dostępne źródła pozyskiwania informacji i danych niezbędnych  przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji. W trakcie warsztatów uczestnicy będą samodzielnie opracowywać najważniejsze elementy operatów wodnoprawnych, a wyniki ich pracy będą omawiane i oceniane przez wykładowcę. 

Prowadzący:

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry oraz członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej działającej przy Ministerstwie Środowiska. Doświadczony wykładowca.


Program szkolenia:


Część prawno-teoretyczna

1. Przedstawienie nowej struktury organizacyjnej gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje

2. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania
i poboru opłat za usługi wodne - pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska, wody opadowe i roztopowe /opłata stała i zmienna/

3. Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście nowego Prawa wodnego

4. Budownictwo wodne i melioracje wodne; utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – wg nowej ustawy

5. Plany gospodarowania wodami oraz cele środowiskowe dla jednolitych części wód

6. Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne). Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych

7. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
- pozwolenia wodnoprawne,
- zgłoszenia wodnoprawne,
- oceny wodnoprawne,
- decyzje zwalniające.

8. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:
- pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

9. Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymogi:
- operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu,
- streszczenie nietechniczne,
- załączniki tekstowe i graficzne.

10. Nowe zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego

11. Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:
- rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
- dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
- sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
- organy właściwe w sprawach zgłoszenia.

12. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego

13. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach

14. Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne

15. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady

16. Postępowanie odszkodowawcze na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego

17. Przepisy przejściowe w kontekście nowej ustawy Prawo wodne

18. Analiza przypadku


Część praktyczna - warsztaty

Warsztaty  SPORZĄDZANIA  operatów  wodnoprawnych

1. Analiza przykładowego operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód

2. Źródła pozyskiwania danych i informacji niezbędnych do opracowania operatu wodnoprawnego

3. Opracowanie poszczególnych elementów operatu wodnoprawnego, w tym:
- ustalanie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych,
- ustalanie kręgu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wg nowych zasad,
- określanie warunków jakościowych dla ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
- obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych w operatach wodnoprawnych,
- określenie zakresu i częstotliwości monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
- określanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
- określanie charakterystyki urządzenia wodnego,
- określanie charakterystyki wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
- określanie wpływu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
- analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód w regionach wodnych.

4. Omówienie załączników tekstowych i graficznych operatu wodnoprawnego

5. Analiza przypadku

6. Konsultacje, dyskusja


Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z wykładowcą drogą e-mail w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

Cena:

1900 zł netto; 1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 13 lutego o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 15 lutego o godz. 12:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje