20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

NOWE PRAWO WODNE - NOWE REGULACJE I WYNIKAJĄCE Z NICH OBOWIĄZKI

Kod szkolenia: 7MC188
Miejsce: Warszawa
Data: 19 marca 2018

Proponujemy Państwu szkolenie, które umożliwi zapoznanie się z regulacjami zawartymi w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2017 -  Prawo wodne, oraz dostosowanie się do zmian  wynikających  z tej ustawy -  zarówno dla przedsiębiorstw, jak i  administracji.

N
owe Prawo wodne reformuje system instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami i dostosowuje system zarządzania zasobami wodnymi do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, dokonuje także systemowych zmian finansowania gospodarki wodnej.

W ramach szkolenia zostaną przedstawione i omówione nowe zasady udostępniania zasobów wodnych użytkownikom, obowiązki użytkowników wód oraz nowe zasady ponoszenia opłat za korzystanie z wód, a także kompetencje nowych organów w zakresie gospodarowania wodami.

Szkolenie adresujemy do pracowników administracji (starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, gmin, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, innych), specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż, do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zarządców i właścicieli urządzeń wodnych, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, do radców prawnych, inwestorów, firm konsultingowych i biur projektowych, których dotyczą omawiane tematy, do wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący:

Ekspert w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, posiadający bogate doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Wieloletni pracownik instytucji zajmujących się ochroną środowiska. W ramach działalności zawodowej prowadziła także wykłady na uczelni wyższej z zakresu zarządzania gospodarką wodną, opracowania operatów wodnoprawnych, technologii wody i ścieków. Współautorka publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu problematyki wodno-ściekowej, w tym w zakresie ochrony i zanieczyszczenia wód. Doświadczony szkoleniowiec.


Program szkolenia:


1. Cele i zakres nowej ustawy Prawo wodne

2. Gospodarowanie wodami:
- omówienie zasad zarządzania zasobami wodnymi,
- organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami; omówienie zmian w kompetencjach tych organów.

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:
- struktura,
- zadania i zakres kompetencji.

4. Korzystanie z wód, omówienie rodzajów i zasad korzystania z wód:
- powszechne,
- zwykłe,
- szczególne,
- usługi wodne - zakres usług wodnych: analiza najważniejszych zmian.

5. Gospodarka wodno-ściekowa:
- wybrane cele ochrony wód,
- omówienie zmian w zakresie ustanawiana stref ochronnych ujęć wody:
      - teren ochrony bezpośredniej,
      - teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej,
      - ustanawianie stref ochronnych i obowiązki właściciela ujęcia wody,
      - zmiany w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach,
      - warunki wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzenia wodnego.

6. Zgody wodnoprawne:
- rodzaje zgód wodnoprawnych:
      - pozwolenia wodnoprawne,
      - zgłoszenia wodnoprawne,
      - oceny wodnoprawne,
      - decyzje zwalniające z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych,
- właściwość organów do udzielania pozwoleń wodnoprawnych,
- strony w postępowaniu wodnoprawnym,
- okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
- omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

7. Opłaty za usługi wodne:
- instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
- obowiązek uiszczania opłaty za usługi wodne,
- rodzaje opłat,
- zasady naliczania wysokości opłat za usługi wodne – omówienie dla wybranych przypadków,
- organy właściwe do ustalenia wielkości opłaty za usługi wodne,
- reklamacja.

8. Dyskusja i pytania

Cena:

560 zł netto; 500 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 19 marca 2018 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Millenium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje