20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM: DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

Kod szkolenia: 4MC98
Miejsce: Warszawa
Data: 15 marca 2018

Na szkolenie zapraszamy inwestorów, deweloperów, przedstawicieli firm budowlanych, specjalistów ds. ochrony środowiska, projektantów i konsultantów, wykonujących dokumentację środowiskową i finansową dla przedsięwzięć, pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się oceną oddziaływania na środowisko i wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, urzędów weryfikujących dokumentację OOŚ we wnioskach o dofinansowanie, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

                                                 

Prowadzący:

Główny Specjalista w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. – m.in. Instytucji Pośredniczącej II Stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Do jego głównych obowiązków należy organizacja systemu kontroli i weryfikacji dokumentacji z zakresu oceny oddziaływania na środowisko oraz analiza zagadnień związanych z procesem budowlanym. Jako ekspert uczestniczy w ocenie wniosków o dofinansowanie, kontraktacji oraz wdrażaniu umów o dofinansowanie. Od 2008 r. ekspert przy Ministerstwie Środowiska w zakresie OOŚ dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Od 2009 r. ekspert przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w zakresie OOŚ i analizy technicznej inwestycji ochrony środowiska dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W latach 2011r – 2013r. kierował pracami zespołu ds. ochrony środowiska w Nowej Energii SA. – firmie zajmującej się projektowaniem i budową farm wiatrowych. Kierownik zespołu ochrony środowiska i konsultingu w firmie RTB Developer. Autor i współautor dokumentacji z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, energetyki odnawialnej, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Certyfikowany mediator gospodarczy z specjalnością mediacji ekologicznych. Doświadczony trener w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, odnawialnych źródeł energii i prawa budowlanego.


Program szkolenia:

1. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (OOŚ):
- określenie konieczności wszczęcia postępowania w sprawie OOS – klasyfikacja przedsięwzięcia do jednej z grup wymienionych w rozporządzeniu i dyrektywie OOŚ, sytuacje w których sama rozbudowa przebudowa lub montaż istniejącego bądź realizowanego przedsięwzięcia może być klasyfikowana,
- katalog decyzji, przed którymi należy wszcząć postępowanie w sprawie OOŚ.

2. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa):
- elementy postępowania (schematy),
- raport o oddziaływaniu na środowisko,
- udział stron postępowania a udział społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych i społecznych.

3. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa):
- elementy postępowania (schematy),
- karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP).

4. Postanowienie screeningowe oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
- postanowienie screeningowe,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po wykonaniu OOŚ (z raportem) – warunki nałożone w decyzji dotyczące całego okresu życia inwestycji, analiza porealizacyjna, obszary ograniczonego użytkowania,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez wykonania OOŚ (bez raportu).

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a wniosek o pozwolenie na budowę – zagadnienia problemowe:
- jakie konsekwencje wynikają z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla organów prowadzących postępowanie następcze np. w sprawie pozwolenia na budowę,
- jak należy czytać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – omówienie na podstawie przykładowej decyzji, ze szczególnym naciskiem na określone warunki odnoszące się do okresu realizacji inwestycji (przykłady najczęściej pojawiających się warunków i w jaki sposób mogą być implementowane do projektu budowlanego),
- w jakich sytuacjach przedsięwzięcia dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- konsekwencje sytuacji, gdy przedsięwzięcie z wniosku o pozwolenie na budowę różni się od tego dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (np. poszerzenie wniosku o pozwolenie na budowę o infrastrukturę towarzyszącą),
- zgłoszenia budowlane przyłączy a zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- w jakiej sytuacji odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania w sprawie OOŚ.

6. Jak należy koordynować pracę wykonawców dokumentacji „środowiskowej”:
- uwagi ogólne,
- określenie zakresu opracowania i umieszczenie go w umowie,
- czy zezwolić na działanie wykonawcy na podstawie pełnego pełnomocnictwa,
- bieżąca współpraca podczas tworzenia dokumentów, okresowa sprawozdawczość,
- punkty kontrolne gotowej dokumentacji.

7. Konsultacje, dyskusja

Cena:

560 zł netto; 500 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 15 marca 2018 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Millenium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje