20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

OPERATY OCHRONY POWIETRZA - ZASADY OPRACOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PYŁU PM 2,5. WARSZTATY KOMPUTEROWE

Kod szkolenia: 1G617
Miejsce: Zakopane
Data: 04 - 08 grudnia 2017

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawami opracowywania operatów ochrony powietrza atmosferycznego wykorzystywanych przy wykonywaniu dokumentacji do wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, pozwoleń zintegrowanych, ocen oddziaływania na środowisko. Uczestnicy szkolenia nabędą także praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania niezbędnych obliczeń oraz posługiwania się narzędziami programistycznymi, a następnie w małych grupach pod okiem trenera opracują samodzielnie dokumentację do wniosku o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza.

Szkolenie adresowane jest do pracowników przedsiębiorstw oraz firm, wykonujących wnioski o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, do zlecających przygotowanie wniosków, do pracowników urzędów opiniujących lub weryfikujących wnioski, a także wydających w/w pozwolenia lub pozwolenia zintegrowane, do wszystkich zainteresowanych.

Uwaga: uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów do ćwiczeń na oryginalnym oprogramowaniu, wymagana jest podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego (Excel).
Komputery powinny być tak skonfigurowane by umożliwić zainstalowanie aplikacji - wersji szkoleniowej pakietu Operat FB. Do instalacji programu będą konieczne uprawnienia administratora systemu.
Wyjaśnienia: w czasie procesu instalacji od użytkowników Microsoft Windows 7/Windows 8, 8.1/Windows 10 będzie wymagane uwierzytelnienie praw administratora.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wersję szkoleniową programu OPERAT FB.

Przewiduje się, w ramach konsultacji i dyskusji, rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników, a także możliwość skorzystania przez uczestników szkolenia z bezpłatnych konsultacji e-mailowych w przedmiotowym zakresie w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia szkolenia.

Prowadzący:

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim; dysponuje szeroką wiedzą i bogata praktyką, w tym zwłaszcza w zakresie pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, ocen oddziaływania na środowisko. Biegły z listy wojewody do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Doświadczony szkoleniowiec.

Właściciel PROEKO R.S. Twórca wielu programów komputerowych dla służb ochrony środowiska oraz dla laboratoriów chemicznych. Programy są stosowane przez ponad 1000 użytkowników (projektanci, uczelnie, urzędy, WIOS, laboratoria).  Autor pakietu programów komputerowych „Operat FB” dla Windows służącego do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Pakiet Operat uzyskał pierwszy atest IOS już w 1986 roku.  Rzeczoznawca z listy Ministra Środowiska. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony powietrza, wykonał liczne opracowania wniosków o wydanie pozwoleń na emisję pyłów i gazów do atmosfery oraz raportów oddziaływania inwestycji na środowisko.


Program szkolenia:


1. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dotyczące pozwoleń emisyjnych

1.1. Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
- obowiązek posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- obowiązek zgłoszenia instalacji,
- zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wymagania prawne dotyczące wniosku,
- sposoby ustalania wielkości emisji zanieczyszczeń maksymalnej, średniej i rocznej – przykłady:
      - metody oparte o wyniki pomiarów emisji,
      - metody oparte o wskaźniki emisji, w tym bazy zawarte w programach obliczeniowych,
      - bilanse masowe,
      - skuteczność urządzeń redukujących emisje w tym przydatność danych zawartych w programach obliczeniowych,
      - standardy emisyjne w kontekście ustalenia wielkości dopuszczalnej emisji z instalacji,
- kiedy organ może odmówić wydania pozwolenia, dotrzymanie standardów emisyjnych i imisyjnych,
- zawartość decyzji (w tym ustalenie obowiązków w zakresie monitoringu, pomiarów),
- przeniesienie tytułu prawnego do instalacji a sukcesja praw i obowiązków wynikających z pozwoleń emisyjnych.

1.2. Pozwolenia zintegrowane:
- zawartość wniosku w zakresie oddziaływania na stan jakości powietrza,
- dokumenty referencyjne,
- konkluzje BAT.

1.3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
- zwartość dokumentu w zakresie ustalania skutków dla jakości powietrza w zawiązku z realizacją przedsięwzięcia,
- poziom szczegółowości ustaleń w zakresie emisji zanieczyszczeń,
- powiązania z innymi przedsięwzięciami.

1.4. Kryteria oceny oddziaływania instalacji i przedsięwzięć na stan powietrza – standardy jakości powietrza, standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu

1.5. Kryteria oceny jakości powietrza dla pyłu PM2,5 wynikające z transpozycji do prawa krajowego postanowień dyrektywy 2008/50/WE (CAFE)

2. Wymagania dotyczących dużych źródeł spalania paliw, w związku z wdrażaniem dyrektywy IED, w tym:
- zasady łączenia źródeł - zakres i konsekwencje ich stosowania,
- mechanizmy derogacyjne,
- źródła szczytowe.

3. Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

4. Najczęściej popełnianie błędy w dokumentacji do wydania pozwoleniaWarsztaty  komputerowe


1. Wprowadzenie do obsługi pakietu OPERAT FB firmy PROEKO R.S.

2. Studium przypadku:

Wykonanie obliczeń będących podstawą do wydania pozwolenia na emisję:
- analiza rodzaju i ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z instalacji,
- ćwiczenia obliczenia emisji dla:
      - instalacji spalania paliw (kocioł z odpylaczem i kogenerator w biogazowi),
      - instalacji emitującej lotne związki organiczne (LZO),
      - sprawdzenie dotrzymania standardów emisyjnych z instalacji,
- dobór metody oczyszczania gazów odlotowych,
- określenie niezbędnych danych wejściowych i wykonanie obliczeń w pakiecie OPERAT FB:
      - określanie wielkości emisji i składu frakcyjnego pyłu, w szczególności pyłu PM2,5,
      - określenie parametrów emitora,
      - określenie współczynnika szorstkości terenu,
      - dobór róży wiatrów,
      - sprawdzanie kryterium na opad pyłu,
      - wyznaczanie Smm i ustalanie zakresu obliczeń,
      - wyznaczanie stężeń na poziomie terenu i na wysokości zabudowy,
      - wyznaczanie stężenia na granicy obszaru chronionego,
      - wyznaczanie częstości przekraczania założonych poziomów stężeń,
      - wyznaczanie opadu pyłu na powierzchnię terenu,
- analiza otrzymanych wyników uciążliwości; sformułowanie wniosków w aspekcie wymagań prawnych.

3. Warsztaty:
- samodzielne (w grupach 2-3 osobowych) wykonanie dokumentacji do wniosku o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza (różne przykłady),
- bieżące konsultacje, weryfikacja wyników (w tym także konsultacje i nadzór autorski w zakresie obsługi oprogramowania),
- prezentacja zakończonych prac w grupach – dyskusja, wyjaśnienia wniosków,
- podsumowanie wykonanej w grupach dokumentacji.

4. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1990 zł netto; 1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 360 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, cztery noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 5 grudnia o godz. 9:00;  czas trwania zajęć: 25 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 8 grudnia o godz. 11:00.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze śodków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje