20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

GOSPODARKA ODPADAMI: OBOWIĄZUJĄCY STAN PRAWNY, PROJEKTOWANE ZMIANY; PRAKTYCZNE PROBLEMY STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWNYCH

Kod szkolenia: 3P467
Miejsce: Zakopane
Data: 03 - 06 października 2017

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami, w tym z ostatnimi nowelizacjami, nowymi przepisami wykonawczymi, a także wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz omówienie praktycznego zastosowania przepisów.

Obowiązująca od 23 stycznia 2013 r. ustawa o odpadach była już kilkakrotnie zmieniana, sukcesywnie wchodzą w życie nowe rozporządzenia wykonawcze. Obecnie w stadium zaawansowanym znajdują się prace nad kolejną nowelizacja Ustawy, która wprowadzi istotne zmiany dotyczące odpadów niebezpiecznych, ewidencji odpadów i inne.

Wiele zmian dotyczy także odpadów poużytkowych. Jest to związane z ukazaniem się nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z nowelizacją ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z nowymi przepisami w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz w zakresie baterii i akumulatorów. Trwają prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzającymi szereg zmian do obecnie obowiązujących przepisów. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 roku. Szkolenie ma za zadanie przybliżyć i przypomnieć przepisy prawa oraz wskazać prawidłowe sposoby realizacji ustawowych obowiązków w praktyce.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników przedsiębiorstw podlegających przepisom powyższych ustaw, organizacji odzysku, izb gospodarczych tworzących porozumienia w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz administracji publicznej, którzy zajmują się gospodarką odpadami i w związku z licznymi zmianami w przepisach są zainteresowani aktualizacją posiadanej wiedzy. 

Prowadzący:

Eksperci w zakresie gospodarki odpadami


Program szkolenia:


Gospodarka  odpadami  w  świetle   ustawy  o odpadach  z  dn. 14 grudnia  2012 r. – aktualnie obowiązujących przepisów i  planowanych zmian,  oraz wybranych zagadnień wynikających z  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska

1. Ustawa o odpadach: najważniejsze zmiany oraz rozporządzenia wykonawcze; projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw; projektowane zmiany w prawie UE dotyczące gospodarki odpadami

2. Zakres stosowania ustawy; przedmioty oraz substancje nie podlegające ustawie o odpadach

3. Wybrane definicje i ich konsekwencje prawne

4. Produkt uboczny oraz substancje lub przedmioty, które utraciły status odpadów; kryteria uznania za produkt uboczny

5. Odpady a regulacje REACH

6. Klasyfikacja odpadów; katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne

7. Pojęcie instalacji w aspekcie decyzji dotyczących gospodarki odpadami

8. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami: pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów

9. Właściwość organów do orzekania w sprawach gospodarki odpadami; prowadzenie postępowań administracyjnych

10. Wygaśnięcie decyzji w zakresie gospodarki odpadami; konsekwencje prawne

11. Plany gospodarki odpadami

12. Transport odpadów po zmianach

13. Zasady zbierania i magazynowania odpadów

14. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za odpady, przekazywane osobom fizycznym

15. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach i poza instalacjami: nowe rozporządzenie w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami

16. Zasady gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów (w tym odpady medyczne, komunalne osady ściekowe)

17. Ewidencja odpadów po zmianach – nowe wzory dokumentów i zwolnienia z ewidencji odpadów

18. Nowe zasady sprawozdawczości

19. Zarządzanie składowiskiem: instrukcja prowadzenia i pozwolenie zintegrowane; rekultywacja składowiska odpadów

20. Zamknięcie składowiska odpadów: decyzje i ich zmiany

21. Rozwiązywanie bieżących problemów wynikających ze stosowania obowiązującej ustawy o odpadach i aktów wykonawczych

22. Konsultacje, dyskusjaPraktyczna  realizacja  przepisów  ustawy  o  gospodarce  opakowaniami  i  odpadami  opakowaniowymi  oraz  planowane  zmiany  prawa  w  tym  zakresie

I. Obowiązująca ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

1. Prawo Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych – obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany, w tym:
- nowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia,
- zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów,
- zmiana przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta – nowe wymagania dla przedsiębiorców.

2. Zastosowanie podstawowych definicji ustawowych –odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.

3. Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki

4. Wymagania zasadnicze dla opakowań, w tym zasady określania zawartości metali ciężkich w opakowaniach

5. Nowe oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe

6. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy – wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania, produkcja na zlecenie, przedsiębiorcy dodający opakowania oraz przedsiębiorcy pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych

7. Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

8. Rejestr przedsiębiorców

9. Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu

10. Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
- sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
      - samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
      - organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
- wymagane poziomy odzysku i recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- wyliczanie wymaganych poziomów.

11. Obowiązki prowadzących jednostki handlowe

12. Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
- zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
- zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
- samodzielne zapewnienie odzysku i recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych, w tym najczęstsze przypadki wyboru tego rozwiązania oraz ograniczenia jego zastosowania,
- porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
- wymagane poziomy w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- odpowiedzialność za wykonane obowiązki.

13. Możliwość utworzenia porozumienia dobrowolnego w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych

14. Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania:
- DPO i DPR,
- EDPO i EDPR.

15. Obowiązek uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu

16. Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia

17. Publiczne kampanie edukacyjne:
- obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
- możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

18. Jednostkowe stawki opłat produktowych

19. Wzór sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzany przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych - przykłady wypełniania sprawozdań

20. Sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych za granicę opakowań sporządzane przez przedsiębiorcę - przykłady wypełniania sprawozdań

21. Obowiązki organów administracji publicznej


II. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi planowane uchwalenie jesień 2017 rok

1. Objęcie części toreb na zakupy z tworzywa sztucznego odrębnymi regulacjami w celu zmniejszenia ich zużycia, w tym m.in.:
- zakres toreb objętych redukcją,
- obowiązkowa opłata recyklingowa,
- wyłączenia.

2. Nowy sposób obliczania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu

3. Bilansowanie wprowadzanych i wywożonych opakowań

4. Doprecyzowanie przepisów dotyczących audytów zewnętrznych, w tym wskazanie dodatkowych wymagań dla audytorów, określenie konsekwencji dla wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku wynikających z przeprowadzonych audytów

5. Doprecyzowanie regulacji dotyczących rozliczania opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych przez porozumienia, w tym zasad współpracy przedsiębiorcy z porozumieniem

6. Zmiany w zasadach wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i recykling – nowe terminy wystawiania dokumentówUstawa  o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  -  stan  prawny  obowiązujący  od  roku  2014

1. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy

2. Nowy sposób rozliczania wprowadzonych do obrotu produktów

3. Rejestr przedsiębiorców

4. Sposoby realizacji ustawowych obowiązków - samodzielnie i przez organizację odzysku

5. SprawozdawczośćUstawa  o  bateriach  i  akumulatorach,  w  tym  m.in.:

1. Najważniejsze definicje:
- bateria i akumulator,
- podział baterii i akumulatorów na kategorie,
- wprowadzenie do obrotu,
- wprowadzający baterie i akumulatory,
- pośrednik w wykonywaniu obowiązków.

2. Wymagania dotyczące baterii i akumulatorów

3. Rejestr przedsiębiorców

4. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory – sposoby realizacji ustawowych obowiązków

5. Obowiązki prowadzących miejsce odbioru, zbierających zużyte baterie i akumulatory oraz zakładów przetwarzania

6. Obowiązki w zakresie edukacji

7. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów – opłata depozytowa, opłata na edukację, opłata produktowa

8. SprawozdawczośćZmiany  przepisów  prawa  w  zakresie  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  wynikające  z  ustawy  z  dnia 11 września 2015 r.  o zużytym  sprzęcie elektrycznym  i  elektronicznym  – obecny  stan  prawny  oraz  zmiany  wchodzące  w  życie 1  stycznia  2018  roku

1. Nowe definicje, w tym m.in.:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- producent,
- wprowadzenie do obrotu,
- udostępnianie na rynku.

2. Zakres sprzętu podlegającego ustawie oraz jego obecny podział i obowiązujący od 2018 roku

3. Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel

4. Rozliczanie obowiązków od 1 stycznia 2018 roku

5. Uzyskanie zwolnienia z przepisów ustawy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu – kiedy i jak

6. Zwolnienie niektórych przedsiębiorców z części obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu

7. Nowe poziomy zbierania – rozszerzenie listy produktów objętych wymaganym poziomem, okresy przejściowe i poziomy docelowe

8. Objęcie nowymi obowiązkami sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych

9. Nowe poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

10. Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego

11. Nowe obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu

12. Zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części z takich zużytych urządzeń przez podmioty inne niż prowadzący zakłady przetwarzania

13. Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania – stan obecny oraz planowane zmiany

14. Zmiany w zakresie prowadzenia kontroli dotyczących zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt oraz prowadzących recykling i inne niż recykling procesy odzysku odpadów powstałych ze zużytego sprzętuNowelizacja  Ustawy  o  recyklingu  pojazdów  wycofanych  z  użytkowania - w  tym m.in.:

1. Zmiany zakresie opłat za wprowadzanie pojazdów, w tym opłaty recyklingowej

2. Zmiany w zakresie organizacji sieci zbierania pojazdów

3. Wprowadzenie opłat produktowych nałożonych na stację demontażu w przypadku nieuzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu

4. Zobowiązanie stacje demontażu do przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawyKonsultacje,  dyskusja

Cena:

1900 zł netto; 1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 4 października o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 6 października o godz. 12:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje