20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

POZWOLENIA WODNOPRAWNE W KONTEKŚCIE NOWEGO PRAWA WODNEGO. WARSZTATY SPORZĄDZANIA OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

Kod szkolenia: 2P587
Miejsce: Zakopane
Data: 02 - 05 października 2017

Szkolenie jest skierowane do pracowników przemysłu oraz firm konsultingowych wykonujących wnioski o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, do zlecających przygotowanie wniosku, do pracowników urzędów opiniujących wnioski i wydających pozwolenia, do wszystkich osób pragnących poznać zasady opracowania dokumentacji, a także dowiedzieć się o praktyce przygotowywania dokumentacji i uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają przepisy prawne z uwzględnieniem najważniejszych zmian, wynikających z nowej ustawy Prawo wodne, a także zasady sporządzania operatów wodnoprawnych oraz dostępne źródła pozyskiwania informacji i danych niezbędnych  przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji. W trakcie warsztatów uczestnicy będą samodzielnie opracowywać najważniejsze elementy operatów wodnoprawnych, a wyniki ich pracy będą omawiane i oceniane przez wykładowcę. 

Prowadzący:

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry oraz członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej działającej przy Ministerstwie Środowiska. Doświadczony wykładowca.


Program szkolenia:


Część prawno-teoretyczna

1. Cele ochrony wód oraz cele środowiskowe określone dla jednolitych części wód w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW)

2. Nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje

3. Planowanie w gospodarowaniu wodami i kontrola gospodarki wodnej. Plany gospodarowania wodami oraz inne dokumenty planistyczne

4. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi. Omówienie katalogu działań wymagających zgód wodnoprawnych wydawanych w formie:
- pozwoleń wodnoprawnych,
- zgłoszeń wodnoprawnych,
- ocen wodnoprawnych,
- decyzji zwalniających.

5. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo przyjęcia zgłoszenia

6. Nowe organy właściwe do wydawania zgód wodnoprawnych

7. Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – zasady sporządzania oraz nowe wymogi, w tym m. in.:
- operat wodnoprawny – zakres i wymagania,
- streszczenie nietechniczne
- załączniki tekstowe i graficzne.

8. Zgodność zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami  gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz innymi dokumentami

9. Zmiany w zakresie określania stron w postępowaniach wodno prawnych

10. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego; zmiana, cofnięcie, wygaśnięcie  lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego

11. Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych

12. Przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego

13. Powszechne, zwykłe i szczególne korzystanie z wód oraz korzystanie z usług wodnych

14. Warunki wprowadzania ścieków do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu

15. Budownictwo wodne i melioracje wodne. Utrzymywanie wód oraz urządzeń. Legalizacja urządzeń wodnych

16. Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:
- rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
- dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
- sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
- organy właściwe w sprawach zgłoszenia.

17. Instrukcja gospodarowania wodami, piętrzenie wód

18. Warunki realizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Decyzje w sprawie zwolnień z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

19. Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne, ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

20. Odpowiedzialność za szkody w gospodarce wodnej

21. Regulacje prawne w zakresie zmiany stanu wody na gruncie

22. Nowy system naliczania i poboru opłat za pobór wody i wprowadzanie ścieków /opłata stała i zmienna/

23. Dyskusja  - analiza przypadków, pytania i odpowiedziCzęść praktyczna - warsztaty

Warsztaty SPORZĄDZANIA operatów  wodnoprawnych

1. Analiza przykładowego operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód

2. Źródła pozyskiwania danych i informacji niezbędnych do opracowania operatu wodnoprawnego

3. Opracowanie poszczególnych elementów operatu wodnoprawnego, w tym:
- ustalanie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych,
- ustalanie kręgu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wg nowych zasad,
- określanie warunków jakościowych dla ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
- obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych w operatach wodnoprawnych,
- określenie zakresu i częstotliwości monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
- określanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
- określanie charakterystyki urządzenia wodnego,
- określanie charakterystyki wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
- określanie wpływu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
- analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód w regionach wodnych.

4. Omówienie załączników tekstowych i graficznych operatu wodnoprawnego

5. Analiza przypadku

6. Konsultacje, dyskusja


Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z wykładowcą drogą e-mail w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

Cena:

1900 zł netto; 1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 3 października o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 19 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 5 października o godz. 12:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje