20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

WARSZTATY SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE, SCENARIUSZE NARAŻENIA)

Kod szkolenia: 7LS487
Miejsce: Ciechocinek
Data: 21 - 24 listopada 2017

Czy jesteś już przygotowany do zmian w kartach charakterystyki, obowiązujących od 1 czerwca 2017 r.?  Czy dokonałeś niezbędnych zmian?

31 maja 2017 r.  skończył się okres przejściowy, po 1 czerwca 2017 r. karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych muszą spełnić wymagania określone w Załączniku II do Rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), zmienione Rozporządzeniem 830/2015/WE wraz z jego sprostowaniem z dnia 17 stycznia 2017 roku. Poznaj najnowsze interpretacje dotyczące tych przepisów aby usprawnić proces aktualizacji kart charakterystyki w świetle najnowszych zmian! Nieprawidłowe sporządzanie kart charakterystyki lub niedostosowanie ich do nowych wymagań grozi firmom sankcjami w wyniku kontroli, prowadzonych np. przez Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Transportu Drogowego lub służby celne.  

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, przedsiębiorstwach magazynujących lub transportujących chemikalia oraz we wszystkich przedsiębiorstwach, zaliczanych w ramach rozporządzenia REACH do dalszych użytkowników oraz do pracowników organów nadzoru.

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności uczestników w  zakresie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych oraz ich integralnych części jakimi są scenariusze narażenia, ich weryfikacji i aktualizacji, a także w zakresie praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji.

Szkolenie ma charakter praktyczny, wykładom towarzyszą liczne ćwiczenia praktyczne; przewiduje się rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników. Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają w wersji elektronicznej szereg informacji pomocnych przy opracowywaniu kart charakterystyki.

Uwaga: uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą (w miarę możliwości) laptopów z dostępem do internetu (w miejscu szkolenia dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi), umożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych.

Prowadzący:

Naczelnik Wydziału Klasyfikacji i Oznakowania w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych, Biuro do spraw Substancji Chemicznych, Łódź. Przedstawiciel Polski w grupie roboczej Komisji Europejskiej do spraw substancji niebezpiecznych. Autor przewodników do wykonywania przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli przestrzegania przepisów rozporządzeń REACH oraz CLP.

Główny specjalista ds. Jakości i Ochrony Środowiska, Boruta-Zachem S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami.


Program szkolenia:


I. Karta charakterystyki jako podstawowe narzędzie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw - wymagania wynikające z rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH)

1. Jakie obowiązki względem karty charakterystyki mają producenci, importerzy oraz dalsi użytkownicy

2. Aktualizacja kart charakterystyki – w jakich przypadkach jest wymagana i jak się jej dokonuje

3. Jak sprawdzić, czy otrzymana karta charakterystyki jest prawidłowa; najczęściej występujące nieprawidłowości

4. Jak prawidłowo wykorzystać informacje zawarte w karcie charakterystykiII. Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych. Najnowsze zmiany w przepisach rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP)  - kolejne ATP do rozporządzenia CLP

1. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem CLP:
- fizyczne,
- zagrożenia dla zdrowia,
- zagrożenia dla środowiska: współczynnik M – kto ma obowiązek wyznaczyć, jak poprawienie wyznaczyć jego wartość.

2. Ćwiczenie: klasyfikacja przykładowych mieszanin:
- klasyfikacja ze względu na właściwości fizyczne,
- zagrożenia dla zdrowia człowieka – klasyfikacja na podstawie wyników badań przeprowadzonych na mieszaninach, metody obliczeniowe, klasyfikacja z wykorzystaniem zasad pomostowych; rozróżnienie przypadków zastosowania metody obliczeniowej i stężeń granicznych,
- zagrożenie dla środowiska, objaśnienia do współczynnika M, zastosowanie metody obliczeniowej dla zagrożeń dla środowiska.

3. Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji – załącznik VI do rozporządzenia CLP oraz wykaz klasyfikacji i oznakowania (kiedy mamy obowiązek zmienić klasyfikację substancji, której klasyfikacja została zmieniona w załączniku VI do CLP; czy mamy obowiązek doklasyfikować substancje znajdujące się w załączniku VI do rozporządzenia CLP; czy noty przypisane substancjom w załączniku VI mogą zmienić klasyfikację tych substancji)

4. Zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP:
- zmiany w etykietach substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie,
- jakie informacje należy zamieścić na etykiecie,
- na co trzeba zwrócić uwagę przy doborze zwrotów P,
- zależność pomiędzy informacjami zawartymi na etykiecie oraz w karcie charakterystyki (w sekcji 2.2).

5. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin po wejściu w życie rozporządzenia CLP (kiedy trzeba zaopatrzyć opakowanie w zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie)

6. Wpływ rozporządzenia CLP na inne akty prawne (np. przepisy BHP, obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy w zakresie stosowania w zakładzie pracy substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie)III. Praktyczne podejście do opracowywania rozszerzonych kart charakterystyki (kart zawierających scenariusze narażenia)

1. Podstawowe narzędzia i informacje pomocne przy opracowywaniu kart charakterystyki: przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji

2. Karta charakterystyki po 1 czerwca 2015 roku, obowiązujący format i struktura karty charakterystyki dla substancji i mieszaniny oraz zmiany wprowadzane przez rozporządzenie 830/2015/WE wraz z jego sprostowaniem z dnia 17 stycznia 2017 roku

3. Ćwiczenia:
- pozyskiwanie i ocena informacji niezbędnych do wykonania karty charakterystyki,
- określanie identyfikatorów dla przykładowej substancji lub mieszaniny,
- dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności (ogólne, zapobieganie, reagowanie, przechowywanie, usuwanie),
- zwroty uzupełniające wynikające z różnych uregulowań prawnych.

4. Normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe

5. Przykłady sformułowań oraz proponowany zakres przedstawianych informacji w karcie charakterystyki

6. Scenariusz narażenia (SN) jako cześć raportu bezpieczeństwa chemicznego oraz załącznik do karty charakterystyki:
- obowiązki dalszych użytkowników związane ze SN, przekazywanie informacji,
- sprawdzenie, czy nasze zastosowanie i warunki stosowania są objęte SN od dostawcy,
- przypadki, gdy zastosowanie i warunki stosowania nie są objęte dostarczonym SN,
- sposoby realizacji obowiązku wynikającego z przekazywania informacji w SN,
- przegląd programów komputerowych oraz narzędzi pomocnych przy tworzeniu scenariuszy narażenia
- zawartość i układ scenariusza narażenia,
- omówienie scenariuszy narażenia przykładowych substancji.

7. Błędy i trudności występujące przy sporządzaniu karty charakterystyki; najczęściej występujące zastrzeżenia ze strony organów kontrolujących

8. Rozpowszechnianie kart charakterystyki – praktyczne wskazówki dotyczące stosowanych formatów i zabezpieczenia rozpowszechnianych dokumentów

9. Ćwiczenia:
- indywidualna lub grupowa (w zależności od zaawansowania uczestników) kompilacja karty charakterystyki na podstawie opracowanych w trakcie ćwiczeń przykładów,
- analiza i weryfikacja przykładowych bądź dostarczonych przez uczestników szkolenia kart charakterystyki oraz scenariuszy narażenia.

10. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników


Uwaga! Ćwiczenia mogą opierać się na przykładowych składach mieszanin lub kartach charakterystyki dostarczonych przez uczestników szkolenia.


Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z wykładowcami drogą e-mailową w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

Cena:

1900 zł netto; 1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 22 listopada o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 24 listopada o godz. 12:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje