20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA: AKTUALNY STAN, NAJNOWSZE I PROJEKTOWANE ZMIANY

Kod szkolenia: 1P507
Miejsce: Zakopane
Data: 02 - 06 października 2017

Liczne zmiany w prawie ochrony środowiska dotyczą praktycznie wszystkich komponentów środowiska. Dostosowanie się do nowych przepisów jest dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw i organów administracji. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego znani i doświadczeni eksperci  w zwięzłej formie przedstawią Państwu nowe przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska, wyjaśnią Państwu sporne kwestie w ich interpretacji oraz omówią stosowanie przepisów w praktyce, a także odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania.

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, radców prawnych specjalizujących się w prawie ochrony środowiska, do wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany w miarę ukazywania się nowych aktów prawnych.

                            

Prowadzący:

Ekspert w zakresie ochrony powietrza
Ekspert w zakresie gospodarki odpadami
Ekspert w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Ekspert w zakresie ochrony powierzchni ziemi


Program szkolenia:


I. Prawne aspekty  ochrony  powietrza  z  uwzględnieniem  zmian  związanych  z  transpozycją  prawa  unijnego

1. Wymagania regulacyjne wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
- pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (w tym pozwolenia zintegrowane) oraz zgłoszenia instalacji,
- kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.

2. Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska związane z transpozycją postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED) dotyczące wymagań regulacyjnych, emisyjnych i pomiarowych, w tym:
- podstawowe zmiany wprowadzone w systemie pozwoleń zintegrowanych w związku z transpozycją dyrektywy IED,
- zmiany dotyczące dużych źródeł spalania paliw:
      - podział dużych źródeł spalania paliw na źródła nowe i istniejące,
      - zasady łączenia,
      - mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do wymagań emisyjnych wynikających z dyrektyw IED.

3. Planowane zmiany wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym:
- zaostrzenie wymagań emisyjnych – zakres i terminy,
- przepisy derogacyjne,
- zasady łączenia,
- rozszerzenie zakresu danych objętych pozwoleniami i zgłoszeniem dla źródeł MCP,
- rejestr źródeł MCP,
- przekazywanie odpowiednich informacji i danych przez organy ochrony środowiska do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru źródeł MCP – zakres i terminy.

4. Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji:
- szczegółowe wymagania wynikające z dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji,
- zmiana wymagań dotyczących dużych źródeł spalania paliw, w tym:
      - zaostrzenie wymagań emisyjnych,
      - zakres i konsekwencje stosowania zasad łączenia źródeł,
      - szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych,
      - zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.

5. Planowane zmiany przepisów wykonawczych do ustawy - Prawo ochrony środowiska związane z przeniesieniem do prawa polskiego dyrektywy MCP

6. Konsultacje, dyskusjaII. Gospodarka  odpadami  w  świetle   ustawy  o odpadach  z  dn. 14 grudnia  2012 r. – aktualnie obowiązujących przepisów i  planowanych zmian,  oraz wybranych zagadnień wynikających z  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska

1. Ustawa o odpadach: najważniejsze zmiany oraz rozporządzenia wykonawcze; projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw; projektowane zmiany w prawie UE dotyczące gospodarki odpadami

2. Zakres stosowania ustawy; przedmioty oraz substancje nie podlegające ustawie o odpadach

3. Wybrane definicje i ich konsekwencje prawne

4. Produkt uboczny oraz substancje lub przedmioty, które utraciły status odpadów; kryteria uznania za produkt uboczny

5. Odpady a regulacje REACH

6. Klasyfikacja odpadów; katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne

7. Pojęcie instalacji w aspekcie decyzji dotyczących gospodarki odpadami

8. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami: pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na  wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów

9. Właściwość organów do orzekania w sprawach gospodarki odpadami; prowadzenie postępowań administracyjnych

10. Wygaśnięcie decyzji w zakresie gospodarki odpadami; konsekwencje prawne

11. Plany gospodarki odpadami

12. Transport odpadów po zmianach

13. Zasady zbierania i magazynowania odpadów

14. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za odpady, przekazywane osobom fizycznym

15. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach i poza instalacjami: nowe rozporządzenie w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami

16. Zasady gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów (w tym odpady medyczne, komunalne osady ściekowe)

17. Ewidencja odpadów po zmianach – nowe wzory dokumentów i zwolnienia z ewidencji odpadów

18. Nowe zasady sprawozdawczości

19. Zarządzanie składowiskiem: instrukcja prowadzenia i pozwolenie zintegrowane; rekultywacja składowiska odpadów

20. Zamknięcie składowiska odpadów: decyzje i ich zmiany

21. Rozwiązywanie bieżących problemów wynikających ze stosowania obowiązującej ustawy o odpadach i aktów wykonawczych

22. Konsultacje, dyskusjaIII. Kierunki  zmian  w  gospodarowaniu  wodami.  Reforma  gospodarki  wodnej

1. Cele ochrony wód oraz cele środowiskowe określone dla jednolitych części wód w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW)

2. Nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje

3. Planowanie w gospodarowaniu wodami i kontrola gospodarki wodnej. Plany gospodarowania wodami oraz inne dokumenty planistyczne

4. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi. Omówienie katalogu działań wymagających zgód wodnoprawnych wydawanych w formie:
- pozwoleń wodnoprawnych,
- zgłoszeń wodnoprawnych,
- ocen wodnoprawnych,
- decyzji zwalniających.

5. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo przyjęcia zgłoszenia

6. Nowe organy właściwe do wydawania zgód wodnoprawnych

7. Dokumentacja wnioskowa o uzyskanie zgody wodnoprawnej – zasady sporządzania, nowe wymogi. Omówienie zawartości operatu wodnoprawnego

8. Zgodność zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz innymi dokumentami

9. Zmiany w zakresie określania stron w postępowaniach wodnoprawnych

10. Powszechne, zwykłe i szczególne korzystanie z wód oraz korzystanie z usług wodnych

11. Warunki wprowadzania ścieków do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu

12. Budownictwo wodne i melioracje wodne. Utrzymywanie wód oraz urządzeń. Legalizacja urządzeń wodnych

13. Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych

14. Przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego

15. Postępowanie w sprawie zmiany, cofnięcia, wygaśnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego

16. Instrukcja gospodarowania wodami, piętrzenie wód

17. Warunki realizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Decyzje w sprawie zwolnień z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

18. Regulacje prawne w zakresie zmiany stanu wody na gruncie

19. Nowy system naliczania i poboru opłat za pobór wody i wprowadzanie ścieków /opłata stała i zmienna/

20. Dyskusja  - analiza przypadków, pytania i odpowiedziIV. Remediacja  zanieczyszczonej  gleby  i  ziemi:  uwarunkowania  formalno-prawne,  sposoby  prowadzenia

1. Podstawowe przepisy prawne regulujące zagadnienia zanieczyszczenia i remediacji gleby i ziemi, w tym:
- ustawa – Prawo ochrony środowiska,
- ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
- akty wykonawcze, do ww. ustaw, w tym głownie rozporządzenia MŚ z dnia 5 września 2016 r.  w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i inne rozporządzenia.

2. Prowadzenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, w tym:
- jakie są etapy identyfikacji miejsc zanieczyszczonych,
- sposoby wyznaczania punktów pobierania próbek do badań,
- obowiązujące metodyki wykonywania badań i pomiarów.

3. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w glebie i ziemi, w tym:
- jak określać sposób użytkowania terenu,
- jakie substancje obejmuje lista zanieczyszczeń,
- jak określić dopuszczalny poziom substancji spoza listy.

4. Obowiązki dla władających powierzchnia ziemi oraz podmiotów korzystających ze środowiska jak i organów w przypadku występowania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz pojawiania się szkody w środowisku:
- kto odpowiada za przeprowadzenie badań i remediację zanieczyszczonego terenu,
- procedury nałożenia i egzekwowania powyższych obowiązków.

5. Wymagania w zakresie ochrony gleby i ziemi w procedurze pozwoleń zintegrowanych: raport początkowy, raport końcowy, ,,analiza ryzyka”, w tym:
- kiedy operator jest obowiązany opracować raport początkowy,
- jaki zakres informacji jest niezbędny do sporządzenia ww. dokumentów,
- w jaki sposób należy je przygotować i przedstawić.

6. Proces remediacji zanieczyszczonej gleby i ziemi, w tym:
- zakres i forma zatwierdzenia planu remediacji,
- okoliczności pozwalające na zwolnienie z obowiązku remediacji,
- omówienie relacji z przepisami z zakresu gospodarki odpadami,
- sposoby wykonywania remediacji - praktyczne przykłady.

7. Zbieranie danych o historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi oraz szkodach w środowisku, w tym:
- zakres gromadzonych informacji,
- jakie są źródła pozyskiwania danych o miejscach zanieczyszczonych,
- kto ma dostęp do powyższych danych.

8. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1990 zł netto; 1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 360 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, cztery noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 3 października o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 25 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 6 października o godz. 13:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje