20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

PRAWNE ASPEKTY OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH - DZIŚ I JUTRO

Kod szkolenia: 3W397
Miejsce: Warszawa
Data: 01 grudnia 2017

Zagadnienia ochrony gruntów rolnych i leśnych regulowane są obecnie na podstawie przede wszystkim przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (T. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 909, ze zm.). Jednakże poza wskazaną regulacją szczególną, ochrona gruntów rolnych znajduje urzeczywistnienie także w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz w przepisach wielu innych ustaw. Istniejące rozproszenie legislacyjne niestety uniemożliwia częstokrotnie zachowanie pełnej zgodności przy realizacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zagrożone są wówczas najczęściej grunty rolne i leśne, które poprzez znaczny udział powierzchni wśród innych gruntów kraju, są łakomym kąskiem dla szeregu inwestorów.

Przedmiotowe szkolenie powinno przyczynić się do trafniejszej identyfikacji kierunków działań przy stosowaniu prawa związanego z ochroną gruntów rolnych i leśnych. Szkolenie to jest adresowane zwłaszcza do pracowników starostw i regionalnych dyrektorów lasów państwowych odpowiedzialnych za ochronę gruntów rolnych i leśnych, a także do organów gmin odpowiedzialnych za planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Forma szkolenia: wykład połączony z dyskusją,  rozwiązywanie studiów przypadków wraz z analizą orzecznictwa, duży nacisk na poprawność stosowania prawa.

Prowadzący:

Radca prawny, do 2017 r. Naczelnik Wydziału Ochrony i Kształtowania Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; wieloletni trener szkoleniowy; posiada duże doświadczenie w zakresie tworzenia i stosowania prawa rolnego i leśnego.


Program szkolenia:


1. Zagadnienia wprowadzające:
- prawne uwarunkowania ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- projektowane przepisy prawne a realizacja ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- grunty rolne i leśne – pojęcie, znaczenie i tryby przekształceń tych gruntów,
- zagrożenia dla ochrony gruntów rolnych i leśnych – identyfikacja problemów.

2. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych:
- procedura przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze lub nieleśne: uwarunkowania podmiotowe i przedmiotowe; stosowanie tzw. obwiedni przy przeznaczaniu na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych
- procedura przeznaczania gruntów leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne; uwarunkowania podmiotowe i przedmiotowe

3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych a realizacja inwestycji:
- relacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- realizacja zabudowy zagrodowej a zagadnienia ochrony gruntów rolnych,
- ochrona gruntów rolnych w przypadkach realizacji inwestycji polegających na zgłoszeniu,
- podziały gruntów rolnych i leśnych,
- ochrona gruntów leśnych a podejmowanie działań niezwiązanych z gospodarką leśną,

4. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej:
- stałe a czasowe wyłączanie gruntów z produkcji – studium przypadków,
- wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji – konstrukcja decyzji, odnoszenie się do „faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji”,
- wyłączenie gruntu z produkcji a pozwolenie na budowę,
- prawa i obowiązki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji,
- naliczanie należności i opłat przy wyłączeniu gruntów z produkcji,
- odpowiedzi na inne pytania.

5. Dyskusja,  konsultacje

Cena:

560 zł netto; 500 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy;
dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Warszawa, 1 grudnia 2017 r., CK Golden Floor Plaza (budynek Millenium Plaza);
rejestracja uczestników w godz. 9:30 - 10:00,
zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje