20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

Uwaga! Zmiana terminu szkolenia
OCHRONA POWIETRZA: NOWE WYMAGANIA PRAWNE; KONKLUZJE BAT - PROBLEMATYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA

Kod szkolenia: 6LS477
Miejsce: Ciechocinek
Data: 22 - 24 listopada 2017

Prowadzący:

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, specjalizujący się w ochrony powietrza, posiadający wieloletnie doświadczenie pracy w administracji rządowej. Bierze udział w pracach legislacyjnych oraz orzecznictwie w sprawach, związanych z ochroną powietrza.

Ekspert w zakresie emisji przemysłowych, pozwoleń zintegrowanych i ochrony środowiska, związany z procesem tworzenia dokumentów referencyjnych BREF oraz konkluzji BAT. Wieloletni pracownik administracji rządowej.


Program szkolenia:


BLOK I

Prawne aspekty  ochrony  powietrza,  z  uwzględnieniem  zmian  związanych  z  transpozycją  prawa  unijnego

1. Podstawowe wymagania regulacyjne wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
- pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza  (w tym pozwolenia zintegrowane) oraz zgłoszenia instalacji,
- kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.

2. Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska związane z transpozycją postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED) dotyczące wymagań regulacyjnych, emisyjnych i pomiarowych, w tym:
- podstawowe zmiany wprowadzone w systemie pozwoleń zintegrowanych w związku z transpozycją dyrektywy IED,
- nowe rodzaje działalności objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
- podział dużych źródeł spalania paliw na źródła nowe i istniejące,
- mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do wymagań emisyjnych wynikających z dyrektyw IED,
- zasady łączenia dużych źródeł spalania paliw.

3. Planowane zmiany wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy  2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania, w tym:
- zaostrzenie wymagań emisyjnych – zakres i terminy,
- przepisy derogacyjne,
- zasady łączenia średnich spalania paliw (MCP),
- rozszerzenie zakresu danych objętych pozwoleniami i zgłoszeniem dla źródeł MCP,
- rejestr źródeł MCP,
- przekazywanie odpowiednich informacji i danych przez organy ochrony środowiska do KOBIZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru źródeł MCP – zakres i terminy.

4. Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji:
- szczegółowe wymagania wynikające z dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji,
- zmiana wymagań dotyczących dużych źródeł spalania paliw, w tym:
      - zaostrzenie wymagań emisyjnych,
      - zakres i konsekwencje stosowania zasad łączenia źródeł,
      - szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych,
      - zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.

5. Planowane zmiany przepisów wykonawczych do ustawy - Prawo ochrony środowiska związane z przeniesieniem do prawa polskiego dyrektywy MCP

6. Konsultacje, dyskusjaBLOK II

Konkluzje  BAT:  wymogi  prawne  i  techniczne;  problematyczne  aspekty  wdrożenia

1. Konkluzje BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska:
- ogólne informacje - umocowanie prawne, zasady opracowania i wdrożenia,
- definicje - nowa instalacja, łączenie źródeł, i inne,
- wymagania wiążące i niewiążące,
- harmonogram dostosowania.

2. Wymagania emisyjne BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP):
- wymagania ogólne,
- zasady stosowania Konkluzji BAT dla LCP,
- emisje ścieków do wód/ziemi,
- emisje do powietrza - węgiel/biomasa,
- zalecane techniki redukcji emisji,
- wymagania dotyczące monitoringu,
- publikacja Konkluzji BAT dla LCP - i co dalej?

3. Praktyczne aspekty wdrożenia oraz ewentualne odstępstwa:
- BAT a standardy emisyjne, derogacje IED i nowe wymogi MCP,
- praktyczne aspekty zastosowania BAT. IED i MCP - zasady łączenia,
- odstępstwa od BAT - zasady udzielania; analiza kosztów i korzyści; czy warto ubiegać się o odstępstwo? Praktyczne przykłady,
- niejasności i interpretacje zapisów,
- niepewność pomiarowa.

4. Konsultacje, dyskusja

Cena:

1600 zł netto; 1500 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 200 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, dwa noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 23 listopada o godz. 8:00; 
czas trwania zajęc: 15 godzin akademickich.
Zakończenie szkolenia: 24 listopada o godz. 14:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje