20-209 Lublin, ul. Projektowa 1

tel./fax: 81 749 39 99 szkolenia@lcds.pl

Pobierz formularz zgłoszenia

GEOTECHNIKA: BADANIA - PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO

Kod szkolenia: 6M317
Miejsce: Zakopane
Data: 10 - 13 października 2017

Szkolenie skierowane jest do kadry, nadzoru i pracowników budowlanych firm wykonawczych, biur technicznych obsługi budowy i projektantów pracujących w budownictwie ogólnym, przemysłowym i komunikacyjnym (drogi ekspresowe, autostrady i linie kolejowe).

Udział w szkoleniu będzie pomocny w nabyciu i pogłębianiu wiedzy uczestników w zakresie badania i oceny przydatności podłoża gruntowego do celów budowlanych, projektowania i wykonawstwa fundamentów budowli, obiektów inżynierskich i nasypów komunikacyjnych realizowanych w oparciu o nowoczesne technologie fundamentowania i wzmacniania podłoża. Znajomość tych technologii ułatwi uczestnikom w ich działalności dobranie skutecznych i korzystnych z punktu widzenia kosztów rozwiązań.

Szkolenie ma charakter interaktywny. W trakcie szkolenia przewidziane są zajęcia praktyczne, polegające na analizowaniu zagadnień geotechnicznych, związanych z projektowanymi i realizowanymi przez uczestników szkolenia inwestycjami w budownictwie.

Prowadzący:

Pracownik Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizacja: Geotechnika i Budowle Podziemne. Prowadzący pracuje w budownictwie od 30 lat, początkowo na budowie i w przygotowaniu produkcji a od 1988 r w projektowaniu. Projektował i nadzorował realizacje wielu dużych obiektów przemysłowych (huty, koksownie, rafinerie i elektrownie), budownictwa ogólnego i drogowego (drogi ekspresowe i autostrady).Od dwunastu lat specjalizuje się w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących geotechniki i fundamentowania, bazując na zaawansowanych metodach badania podłoża i analizach numerycznych współpracy budowli z gruntem.


Program szkolenia:


Klasyfikacja gruntów i badania makroskopowe wg  Eurokodu 7

1. Klasyfikacja gruntów wg EC-7

2. Badania makroskopowe gruntów wg EC-7, określenie rodzaju i stanu gruntu

3. Konsultacje i dyskusja


Badania laboratoryjne gruntów

1. Badania laboratoryjne, wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych gruntu , wyznaczenie modułów ściśliwości  M gruntu

2. Określenie przydatności gruntów naturalnych, gruntów antropogenicznych i  kruszyw do wbudowania
w nasyp lub zastosowania ich do wzmocnienia podłoża (wymiana gruntu, poduszki) na podstawie analizy sitowej, badania zagęszczalności próbek gruntów i analiz odporności kruszyw na działanie wody

3. Interpretacja wyników badań


Warsztaty

1. Klasyfikacja gruntów wg EC-7

2. Określenie przydatności gruntu rodzimego i kruszywa antropogenicznego do wbudowania w nasyp na podstawie badań laboratoryjnych wg EC-7

Badania polowe gruntów

1. Wiercenia gruntów i skał, sondowania dynamiczne

2. Sondowania statyczne CPT i CPTU

3. Badania gruntów przy użyciu  Presjometru Menarda i Dylatometru Marchettiego

4. Przekroje geotechniczne i ich interpretacja, określenie warunków gruntowo-wodnych

5. Kontrolne badania zagęszczenia gruntów w nasypie- płyta statyczna  VSS i płyta dynamiczna

6. Wyznaczanie modułów odkształcenia E rodzimego i wzmocnionego podłoża nasypów i budowli - wielkowymiarowe obciążenia próbne gruntu

7. Badania osiadań podłoża nasypów drogowych  metodą Hydroniwelacji

8. Badanie przemieszczeń poziomych gruntu inklinometrem (pomiar odchylenia ściany szczelinowej, kontrola stabilności osuwisk)

9. Konsultacje i dyskusja


Stabilizacja  i  wzmacnianie  słabego  podłoża gruntowego. Posadowienie  budowli i  nasypów komunikacyjnych na wzmocnionym podłożu. Budowa i remonty wałów przeciwpowodziowych. osuwiska i ich stabilizacja

1. Metody wzmacniania słabego podłoża fundamentów nowych i istniejących budowli

2. Metody wzmacniania słabego podłoża nasypów drogowych i kolejowych (konsolidacja dynamiczna, wymiana dynamiczna, iniekcja wysokociśnieniowa jet-grouting, wibroflotacja, mikrowybuchy, stabilizacja chemiczna gruntów i inne)

3. Umacnianie skarp wykopów i nasypów

4. Budowa nasypów komunikacyjnych i wzmacnianie słabego podłoża nasypów na terenach zalewowych

5. Budowa i remonty wałów przeciwpowodziowych

6. Mechanizm powstawania osuwiska. Metody stabilizacji osuwisk.

7. Konsultacje i dyskusja


Metody projektowania i budowy obiektów realizowanych w głębokich wykopach

1. Zabezpieczenia tymczasowe i trwałe ścian wykopów

2. Technologia ścian szczelinowych i jej zastosowania w budowie podziemia budynków, tuneli  i stacji budowli komunikacyjnych (metoda stropowa, metoda przypory ziemnej, metoda „top and down”)

3. Zabezpieczenie fundamentów istniejących budowli posadowionych w sąsiedztwie głębokich wykopów

4. Zabezpieczenie głębokich i szerokoprzestrzennych wykopów przed napływem wód gruntowych


Obliczenia w geotechnice

1. Prezentacja budowy i obliczeń numerycznych modelu 3D  fundamentu posadowionego na uwarstwionym podłożu w systemie bazującym na MES


Warsztaty

1. Dobór metody wzmocnienia słabego podłoża lub posadowienia pośredniego dla trzech obiektów:
- posadowienie nasypu kolejowego na podłożu w którym występują warstwy namułu miąższości 4 m,
- podparcie fundamentów istniejącego budynku posadowionego na gruntach drobnoziarnistych w stanie plastycznym,
- posadowienie stóp fundamentowych w rejonie występowania nasypów zbudowanych z luźnych  gruntów antropogenicznych.

2. Konsultacje i dyskusja


Zajęcia praktyczne

1. Analiza wybranych zagadnień geotechnicznych z praktyki uczestników (zgłoszonych najpóźniej poprzedniego dnia szkolenia)

2. Konsultacje i dyskusja

3. Podsumowanie szkolenia

Cena:

1900 zł netto; 1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rozpoczęcie zajęć: 11 października o godz. 8:30;  czas trwania zajęć: 18 godzin
akademickich.
Zakończenie szkolenia: 13 października o godz. 12:30.

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Pobierz jako PDF Prośba o dodatkowe informacje